B2B-verkkokauppa Suomessa 2021

Yritysasiakkaille suunnatun verkkokaupan merkitys on kasvussa. Osittain tähän on vaikuttanut globaali pandemia, joka on omalta osaltaan havahduttanut päättäjiä ja kiihdyttänyt erilaisia digitalisaatiohankkeita. Kasvotusten tapaamisten vähentyessä on toimivista sähköisistä työkaluista ja digitaalisista kanavista tullut yritysten liiketoiminnalle entistä tärkeämpiä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

24.3.2021

Mikko Jokela

Osa yritystenvälisistä eli B2B-verkkokaupoista on luonteeltaan tilauskanavia. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen myymät tuotteet ovat esillä verkossa ja ne ovat ostettavissa itsepalveluna. Kehittyneemmissä skenaarioissa verkkokauppa tuottaa asiakkailleen lisäarvoa, jolloin sen rooli kasvaa kokonaisvaltaisemmaksi myyntikanavaksi osaksi asiakkuudenhoitoa.

Tyypillisesti B2B-verkkokaupat on tarkoitettu vain olemassa olevalle asiakaskunnalle, jolloin niihin luvitetaan ainoastaan todelliset asiakkaat. Osin tästä johtunee, ettei yritystenvälisten verkkokauppojen roolia ja niiden tulevaisuutta luotaavaa selvitystä (tai tutkimusta) ole Suomessa tehty kovinkaan paljoa.

Päätimme selvittää aihetta hieman tarkemmin. Asetimme selvityksemme keskeiseksi tavoitteeksi pyrkiä selvittämään, miten voisimme parantaa suomalaisten B2B-toimijoiden verkossa myymisen edellytyksiä. Samalla halusimme kirkastaa yritystenvälisen verkkokaupan roolia yrityksen kokonaisliiketoiminnan kannalta sekä arvioida yritystenvälisen verkkokaupan tulevaisuudennäkymiä.

Taustaa selvitykselle

B2B-verkkokaupassa onnistuminen edellyttää todella monen osa-alueen hallitsemista. Olemme North Patrolissa auttaneet useita yrityksiä heidän B2B-verkkokauppojensa kehityksessä ja kokemusta on kertynyt eri liiketoiminta-alueilta. Samalla kun näkemyksemme yritystenvälisestä verkkokaupasta on kirkastunut, on tietämyksen lisääntyminen osoittanut selkeästi ne kohdat, joihin olisi syytä porautua hieman syvemmälle.

North Patrolin B2B-verkkokauppaprojektit alkavat usein sillä, että asiakas kohtaa jonkin teknologiaan liittyvän epäjatkumon. Usein meiltä kysytäänkin, minkälaista teknologiaa tarvitaan oikein hyvän verkkokaupan aikaansaamiseksi. Tiesimme jo aiemmin, että tuo kysymyksenasettelu on varsinaisen ongelmanratkaisun näkökulmasta auttamattoman suppea.

Yleensä verkkokauppa-alustan valinta päätyy joko arkkitehtuuriharjoitukseksi, jossa käydään läpi kaikki siihen liittyvät järjestelmät ja niiden roolit, tai liiketoimintaharjoitukseksi, jossa pohditaan mitä verkossa ylipäätään pitäisi saada aikaan ja miten olemassa olevia prosesseja tulisi mukauttaa. Useimmiten tarkastelemme lopulta näitä molempia näkökulmia.

Toki teknologiavalinnoillakin on oma merkityksensä kokonaisuudessa, mutta halusimme pureutua myös muihin B2B-verkkokaupan menestystä selittäviin seikkoihin entistä syvemmälle.

Keskeiset havainnot

Selvityksemme olennaisimmat havainnot kiteytyvät seuraaviin pääteemoihin, joiden kautta lähestymme selvitykselle alun perin asettamiamme tavoitteita:

Tausta-aineistot ja tiedonkeruu

Omissa asiakasprojekteissamme kertyneiden kokemusten sekä aiemmin toteuttamiemme selvitysten havaintojen täydentämiseksi haastattelimme valikoituja suomalaisia B2B-verkkokauppatoimittajia. Teknisen asiantuntijuuden lisäksi kokeneilla verkkokauppatoimittajilla on usein laaja kokonaisymmärrys asiakkaidensa liiketoiminnasta. Parhaimmillaan toimittajat kasvavat asiakkuuksissaan teknisistä toimittajista strategisiksi kumppaneiksi ja he ovat merkittävässä roolissa asiakkaidensa koko digitaalisen liiketoiminnan kehittymisessä.

Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä seitsemän. Haastattelut järjestettiin joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Luonteeltaan haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastatteluissa käytiin läpi mm. erilaisia B2B-verkkokauppaskenaarioita, käytännön haasteita ja onnistumisen edellytyksiä, sekä tulevaisuuden suuntaviivoja.

Haastatellut asiantuntijat

Huomiona selvityksen tulosartikkeleista, että esiin nostetut havainnot ovat North Patrolin konsulttien tulkintoja keskusteluista. Kaikki haastateltavista asiantuntijoista eivät välttämättä näe asioita täysin yhteneväisesti. Artikkeleissa ei ole myöskään eroteltu sitä, kuka haastateltavista on tuonut esiin mitäkin.

Näiden lisäksi selvityksen tulokset ja johtopäätökset pohjautuvat erinäisissä verkkoaineistoissa esitettyihin ajatuksiin. Erityisesti olemme pohdinnassanne hyödyntäneet Alexander Rossmannin artikkelia Digital Maturity: Conceptualization and Measurement Model, jossa esitetty malli soveltuu erittäin hyvin yritystenvälisen verkkokaupan ja laajemmin myös koko digitaalisen kehityksen viitekehykseksi.

Lisätietoja selvityksestä:

  • Web & Digital Business Expert, Partner Mikko Jokela, puh. 040 588 9720, mikko.jokela@northpatrol.com

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun