Datakatsaus: Julkiset IT-hankintailmoitukset 2022

North Patrol teki kolmannen kerran analyysin julkisista IT-hankinnoista, joiden hankintailmoitukset oli julkaistu HILMA-portaalissa. Tänä vuonna laajensimme raportin otosta kattamaan myös IT-laitehankinnat.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Sami Kalanen

25.9.2023

Sami Kalanen

North Patrol analysoi kaikki 787 vuonna 2022 julkaistua hankintailmoitusta, jotka kohdistuivat tietojärjestelmähankintoihin. North Patrol on asiantuntijatyönä analysoinut ja luokitellut aineiston mm. hankinnan kohteen, tilaajaorganisaatioiden, hankinnan arvon ja hankintamenettelyjen osalta.

Selvityksessä käytiin läpi kaikki 12226 Hilma-palvelussa vuonna 2022 julkaistua hankintailmoitusta, joista poimittiin hankinnan kohdetta kuvaavien CPV-koodien perusteella tarkempaan analyysiin yhteensä 787 hankintailmoitusta, jotka koskivat IT-hankintoja.

CPV-koodit sisältävät useita tuhansia eri nimikeitä, joista IT-hankintoihin liittyviä on yli 500. CPV-luokitteluja käytetään hankintailmoituksissa hieman epäyhteneväisesti eivätkä ne aina kuvaa hankinnan sisältä kovin tarkasti. Raportoinnin selkeyttämiseksi hankintailmoitukset luokiteltiin niiden ylätason päänimikkeiden mukaisesti suurempiin luokkiin.

Ylivoimaisesti suurimmaksi IT-hankintojen kohteeksi nousivat CPV-luokaltaan tietotekniset palvelut, kuten ohjelmistojen kehittäminen ja tuki- ja ylläpitopalvelut. Näiden pääasiassa henkilötyötä sisältävien hankintojen osuus oli peräti 72% kaikista IT-hankinnoista. Henkilötyötä ostetaan sekä projektimuotoisina hankintoina että henkilöresurssihankintoina hankintayksiköiden omaan työnjohtoon. Tietoteknisiin palveluhankintoihin voi henkilötyön lisäksi sisältyä myös esim. käyttöpalveluiden tai palveluihin liittyvien ohjelmistolisenssien hankintaa.

Seuraavaksi eniten hankintailmoituksia tehtiin erilaisten ohjelmistojen ja tietojärjestelmien hankinnoista (21%). Tähän kategoriaan kuuluvat mm. erilaisten valmisohjelmistojen lisenssit ja käyttöönotto. Kategorian hankintoihin sisältyi usein myös ohjelmiston käyttöönottoon liittyvää projektityötä sekä järjestelmän käyttöön liittyviä tuki- ja käyttöpalveluita ja palvelinhankintoja.

Noin kymmenesosa hankintailmoituksista koski erilaisten IT-laitteiden hankintaa. Viestintä- ja tietoliikennelaiteiden (6%) hankintoihin sisältyi sekä matkapuhelimien että erilaisten verkkolaitteiden hankintoja. Toimisto- ja ATK-laitteiden hankinnat (4%) koostuivat pääasiassa erilaisten tietokoneiden ja niiden lisälaitteiden hankinnoista.

Hankinnan kohde

Koska julkisten hankintojen CPV-luokitus ei anna tarkkaa kuvaa hankinnan käyttökohteesta, luokiteltiin järjestelmät asiantuntijatyönä myös manuaalisesti niiden pääasiallisen aihealueen mukaan. Luokittelu tehtiin pääosin Hilma-palvelussa kuvatun hankinnan kuvauksen perusteella. Aihealueen perusteella tehtävästä luokittelusta voidaan selvästi havaita, että julkisia IT-hankintoja tehdään hyvin laajalla kirjolla hyvin erilaisiin tarpeisiin.

Suurimpana hankinnan aihealueena erottuvat talous-, toiminnanohjaus- ja HR-järjestelmät, joita oli hankinnoista yhteensä 16%. Nämä järjestelmähankinnat vaihtelevat valmisohjelmistojen käyttöönotosta hyvinkin räätälöityihin asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.

Toiseksi suurin hankintojen aihe olivat erilaiset perustietotekniikkapalvelut (8%). Näihin hankintoihin kuului laaja kirjo erilaisia lähitukeen, järjestelmä- ja palvelunhallintaan sekä liittyviä asiantuntijapalveluita sekä perustietotekniikan ohjelmisto- ja järjestelmähankintoja.

Tietoturvaan ja pääsynhallintaan liittyvät hankinnat (7%) olivat kolmanneksi suurin aihealue. Näihin hankintoihin sisältyi mm. käyttäjä- ja käyttäjäoikeusoikeushallinnan (IDM) ja suojatun tiedonsiirron ratkaisuja sekä tietoturvaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien osuus vuoden 2022 hankintailmoituksista oli 7%. Sote-alan IT-hankintojen suurehko määrä selittyy ainakin osin uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen liittyvillä hankinnoilla.

Dokumenttienhallinnan, asianhallinnan ja arkistointiratkaisuiden osuus oli 6% hankinnoista. Myös julkisiin verkkopalveluihin ja verkkomarkkinointiin liittyvien hankintojen osuus oli 6%.

Hankintoja tekevät organisaatiot

Kunnat ja kuntien liitelaitokset tekevät määrällisesti eniten julkisia IT-hankintailmoituksia. Näiden osuus kaikista IT-hankinnoista oli 21%. Yksittäisistä organisaatioista eniten IT-hankintoja teki Helsingin kaupunki ja sen liikelaitokset ja yhtiöt, joiden osuus oli yhteensä peräti 6,2%.

Paljon IT-hankintoja (15%) tekevät myös erilaiset yhteishankintayksiköt tai vastaavat palveluyksiköt, kuten Valtori, Hansel, Kuntien Tiera, Sansia ja Istekki.

Valtionhallinnon ja valtion laitosten osuus IT-hankinnoista oli 14% ja muiden valtion liikelaitosten ja vastaavien valtion omistamien yksiköiden osuus oli 13% hankinnoista.

Koulutusalan organisaatiot, kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut ja koulutuskuntayhtymät, tekivät yhteensä 13% It-hankintailmoituksista.

Seuraavassa taulukossa on listattu eniten IT-hankintailmoituksia vuonna 2022 tehneet organisaatiot.

#TilaajaorganisaatioHankintailmoitusten määrä
1Helsingin kaupunki27
2Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri24
3Helsingin kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt22
4Pohjois-Karjalan hankintatoimi21
5Veikkaus Oy14
6Sansia Oy13
72M-IT Oy12
8Istekki Oy11
9Keva11
10Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori11
11Yleisradio Oy11
12Puolustusvoimat10
13Väylävirasto10
14Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)9
15Kansaneläkelaitos9
16Kuntien Tiera Oy9
17Metsähallitus9
18Senaatti-kiinteistöt9
19Turun yliopisto9
20Espoon kaupunki8
21Tampereen kaupunki8
22Vantaan kaupunki8
23Finavia Oyj7
24Finnvera Oyj7
25Hansel Oy7
26Helsingin Seudun Liikenne7
27Sarastia Oy7
28DigiFinland Oy6
29Jyväskylän kaupunki6
30Jyväskylän yliopisto6
31Oulun kaupunki6
32Turun kaupunki6
33Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet6

Hankinnan arvo

Hankintojen ennakoituja arvoja ei ole  pakko julkaista, ja vain noin joka kolmas on ilmoittanut hankinnan arvon hankintailmoituksen yhteydessä. Hintojen osalta on siis kyse melko pienestä otoksesta.

Hankintailmoitusten hinta-arvioiden vaihteluväli oli erittäin laaja. Hinta-arvioiden mediaani oli 400.000 euroa, mutta niiden keskiarvo oli peräti 6,8 miljoonaa euroa muutaman erittäin suuren hankinnan takia. Arvoltaan suurin hankinta oli huikeat 600 miljoonaa euroa, kun pienin hankinta oli 20.000 euroa. Valtaosa suurimmista hankinnoista oli erilaisia puite- tai DPS-järjestelyjä.

Kaikista IT-hankintailmoituksista 66 prosenttia oli tehty EU-laajuisina kilpailutuksina. Tämä -indikoi, että noin kaksi kolmasosaa hankinnoista on hinnaltaan suuria eli satojen tuhansien tai miljoonien suuruusluokkaa.

Seuraavassa taulukossa on listattu hankintailmoituksessa ilmoitetun hankinnan arvon perusteella 25 suurinta IT-hankintaa vuodelta 2022 (yli 8 miljoonan euron hankinnat).

#TilaajaorganisaatioHankinnan kohdeArvioitu koko
1Kuntien Tiera OyTiera verkkokauppa plus – ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen sekä hyvinvointi- ja opetusteknologioiden hankintakanava600M€
2MaanmittauslaitosIT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestely 2022188,8M€
3Helsingin Seudun LiikenneHSL: Ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon asiantuntijapalvelut104M€
4DigiHelsinki OyIt -laitteiden elinkaaripalvelun toimittaminen kokonaispalveluna100M€
5Hansel OyTeleoperaattoripalvelut 2022–2026 (DPS)100M€
6Hansel OyMobiilipäätelaitteet 2022–2023 (2026)96M€
7Kuntien Tiera OyTiera puhe + data operaattorikilpailutus hyvinvointialueille ja muille asiakkaille – DPS 202284M€
8Helsingin ja Uudenmaan SairaanhoitopiiriKilpailutus tietotuotannon- ja epic-asiantuntijoiden asiantuntijapalveluista40M€
9Kuntien Tiera OyTiera 365 – Microsoft CSP-tuotteet sekä niihin liittyvät tukipalvelut25M€
10Veikkaus OyLive Casino Games Framework Agreement25M€
11Kuntien Tiera OyTiera 365 – Microsoft -ympäristöön liittyvät asiantuntija- ja tukipalvelut20M€
12Helsingin Seudun LiikenneHSL: Kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluiden hankinta15M€
13Helsingin yliopistoKetterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinta15M€
14Veikkaus OyTestaus- ja laadunvarmistuksen palvelut15M€
15Helsingin ja Uudenmaan SairaanhoitopiiriKonesalien laitteet12M€
16Helsingin kaupunkiAsiakkuudenhallintajärjestelmien asiantuntijapalveluiden puitejärjestely (MS Dynamics 365 ja siihen liittyvät teknologiat)12M€
17Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ValviraSoteri-rekisterijärjestelmän toteutus ja toimitus sekä sampo-järjestelmän ylläpito, jatkokehitys ja viraston yleinen sovelluskehitystarve12M€
18Kuntien Tiera OyTiera Tietoliikennepalvelut – DPS 202210,8M€
192M-IT OyTalous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut10M€
20Helsingin kaupunkiTietoliikenneyhteyksien puitejärjestely10M€
21Istekki OyOraclen ohjelmistot, käyttöoikeudet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut10M€
22Turun kaupunkiIT kehittämisen ja ylläpidon palvelut ajalle 1.11.2022- 31.10.202610M€
23Hansel OyVirve-päätelaitteet 2023–2025 (2027)8,4M€
24Aalto-korkeakoulusäätiöKonesali- ja infrastruktuurilaitteiden kilpailutus8M€
25Helsingin kaupunkiMatkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut8M€

Huom. North Patrolin datakatsaus julkisten hankintojen jälki-ilmoituksista kertoo tarkempia lukuja vuonna 2022 tehtyjen suurien IT-hankintojen toteutuneista sopimushinnoista.

Sopimuksen kesto

58 prosenttia tietojärjestelmähankinnoista tehtiin toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla tai sopimuksilla, jotka ovat jatkettavissa ensimmäisen määräajan jälkeen sovituin ehdoin.

42 prosenttia hankintailmoituksista asettaa yksiselitteisen määräajan sopimuksen pituudeksi. Tätä voi pitää yllättävän korkeana osuutena, sillä yleensä tiukasti määräaikaisen sopimuksen vaatimus ei ole toimittajan eikä asiakkaan intressissä, koska se voi pakottaa kilpailutuksiin silloinkin, kun yhteistyötä voitaisiin muuten jatkaa vanhan sopimuksen puitteissa.

Pitkillä puitejärjestelyillä merkittävä rooli

Merkittävä osa julkisen sektorin tietojärjestelmähankinnoista tapahtuu erilaisten puitesopimusten, DPS-järjestelyiden ja yhteishankintayksiköiden kautta. Järjestelyjen sisällä tehdyt hankinnat eivät näy Hilmassa julkisina hankintailmoituksina, vaan ne ovat julkisia ainoastaan järjestelyyn osallistuville organisaatioille.

Puite- ja DPS-järjestelyiden kilpailutukset näkyvät HILMA-palvelussa julkisina hankintailmoituksina ainoastaan sopimuskausien nivelkohdissa, tyypillisesti neljän vuoden välein. Vuoden 2022 IT-hankintailmoituksista 13 prosentissa oli kyse puitesopimuksen kilpailuttamisesta ja 2 prosentissa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) perustamisesta.

Hankintamenettely

Hankintamenettelyjen osalta tilasto on lähes muuttumaton North Patrolin aiempiin selvityksiin verrattuna. Avoin menettely (82 %) on edelleen ylivoimaisesti eniten käytetty hankintamenettely IT-hankinnoissa. Avoin menettely on yksinkertainen ja se soveltuu monenlaisiin hankintoihin.

Neuvottelumenettelyiden käyttö julkisissa IT-hankinnoissa on edelleen melko vähäistä. Neuvottelumenettelyn osuus on 7% ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn 3%. Tämä johtunee näiden hankintojen työläydestä ja niiden vaatimasta avointa menettelyä pidemmästä kalenteriajasta.

Rajoitetun menettelyn viiden prosentin osuutta voidaan pitää jopa melko korkeana, mutta tämä selittyy osin sillä, että kaikki DPS-hankintailmoitukset näkyvät aineistossa rajoitetun menettelyn hankintoina.

Valintaperusteet

18 prosenttia IT-kilpailutuksista ratkaistaan pelkästään hinnalla. Osalle IT-hankinnoista onkin kuvattavissa melko tarkat vaatimukset (esim. laitteet ja lisenssit), mutta pelkkää hintakriteeriä on käytetty myös melko monimutkaisissa hankinnoissa, joissa tarjoajilla on varmasti myös laatueroja.

Valtaosassa kilpailutuksista (82%) vertailuun vaikuttaa sekä tarjouksen hinta että laatu. Laadulliset vertailuperusteet ovat kilpailutuksissa hyvin kirjavia. Osassa vertailussa pisteytetään esim. pelkästään tarjottujen henkilöiden työkokemusta ja referenssejä, mutta toisissa taas arvioidaan hyvinkin tarkasti tarjotun ratkaisun ominaisuuksia ja toimittajan toimitussuunnitelmaa.

Kilpailutustyökalut

Cloudian osuus julkisten kilpailutusten hallinnoinnissa on edelleen noussut. IT-hankinnoissa sen osuus on peräti 91 prosenttia. Mercellin omistamalla Cloudialla näyttää olevan lähes monopoliasema julkishallinnon organisaatioiden hankintajärjestelmänä.

Hilman suora käyttö hankintailmoitusten tekemisessä on taas laskenut aiemmista selvityksistä, vaikka siihen on parin viime vuoden aikana tullut runsaasti kilpailutusten toteutusta tukevia toiminnallisuuksia, ja hankintojen läpivienti on nykyisin aiempaa helpompaa pelkästään Hilma-palvelua hyödyntäen.

Taustaa selvitykselle

Tässä artikkelissa käsitelty data on kerätty HILMA-palvelun avoimen rajapinnan avulla. Tietojärjestelmiin kohdistuvat vuoden 2022 hankintailmoitukset on suodatettu North Patrolin aiempien julkisten hankintojen datakatsauksen luokitusten mukaisesti, mutta tällä kertaa katsaukseen on otettu mukaan myös laite- ja tietoliikennehankinnat.

North Patrol on toteuttajista riippumaton asiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan tietojärjestelmiä ja kilpailuttamaan toteutuskumppaneita. North Patrolilla on ollut merkittävä konsulttirooli noin kahdessa prosentissa tämän selvityksen kilpailutuksessa tai kilpailutuksen hankevalmistelussa. Pienempiä toimeksiantoja North Patrol on ollut tekemässä useammalle kymmenelle julkishallinnon organisaatiolle.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Sami Kalanen

DI Sami Kalanen on hankesuunnittelun, vaatimusmäärittelyjen ja kilpailutuksien asiantuntija. Sami konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita projektien kilpailuttamisessa ja toimittajan työn valvonnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. laajat, teknisesti haastavat verkkopalveluprojektit sekä julkishallinnon kilpailutukset.

Sami on työskennellyt verkkopalveluprojektien parissa 90-luvun puolivälistä lähtien. Aiemmassa työhistoriassaan Sami on toiminut mm. suuressa teollisuuskonsernissa verkkopalveluiden tilaajana, johtotehtävissä verkkopalveluja toimittavissa yrityksissä, puolueettoman konsultointitoimiston toimitusjohtajana ja partnerina sekä teleoperaattorin tuotepäällikkönä.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun