Tekniset vaihtoehdot verkkopalveluiden toteutukseen

Verkkopalveluita toteutetaan teknisesti lukuisilla erilaisilla ratkaisuilla. Osa toteutuksista on vahvasti tuotevetoisia, osa pitkälle räätälöityjä. Osa nojaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, osa kaupallisesti lisensoituihin tuotteisiin. Jotkut puolestaan suosivat suomalaista valintoja tehdessään.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

30.5.2022

Mikko Jokela

Etukäteen voi olla hankala sanoa, mikä on juuri sinun tilanteeseesi se ainoa oikea ratkaisu. Varsinaisen toteutusprojektin saa useimmiten tehtyä useammallakin teknisellä vaihtoehdolla, mutta pitemmällä aikajänteellä tarkasteltuna erot erilaisten lähestymistapojen välillä ovat merkittäviä. Väärä valinta voi kostautua esimerkiksi kohtuuttomina kustannuksina, tarpeettomana jäykkyytenä tai liiallisena toimittajariippuvuutena.

Vaihtoehtojen kirjoa onkin syytä tarkastella näiden lähestymistapojen kautta ennen varsinaisiin teknologiavaihtoehtoihin sukeltamista. Olemme tunnistaneet seuraavat viisi lähestymistapaa, jotka verkkopalvelu-uudistusta suunnittelevan organisaation olisi hyödyllistä tunnistaa:

 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistot
 • Erikoistuneet SaaS-palvelut
 • Kokonaisvaltaiset tuotteet ja tuoteperheet
 • Kotimaiset vaihtoehdot
 • Räätälöidyt ratkaisut

Jokaisessa vaihtoehdossa on omat hyvät ja huonot puolensa, ja ne soveltuvat hieman erilaisiin tarpeisiin.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat jo pitkään olleet äärimmäisen suosittuja. Yksi keskeisistä syistä suosioon on luonnollisesti ohjelmistojen lisenssimaksuttomuus. Teknisestä näkökulmasta ajatellen menestys pohjautuu yhteisöjen voimaan. Suosituimmilla avoimen lähdekoodin ratkaisuilla on globaalit kehittäjäyhteisöt, jotka tuottavat erilaisia laajennoksia ja lisäosia kaikkien hyödynnettäviksi jatkuvasti.

Julkaisujärjestelmien osalta johtavat avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat WordPress ja Drupal. Molemmilla näistä on laajat kehittäjäyhteisöt takanaan, useita osaavia toteuttajakumppaneita sekä molemmilla näistä on toteutettu lukuisia verkkopalveluja niin Suomessa kuin maailmalla. Näistä kahdesta WordPress soveltuu hieman kevyempänä ratkaisuna monenlaiseen tarpeeseen, kun taas Drupalin vahvuudet tulevat esiin laajemmissa sisältövetoisissa kokonaisuuksissa. Sekä WordPressin että Drupalin markkina-asema on vakiintunut erittäin vahvaksi, eikä näköpiirissä ole mitään indikaatiota siitä, että asema olisi uhattuna jatkossakaan. WordPressin rinnalla sen verkkokauppalaajennos WooCommerce on noussut erittäin suosituksi kuluttajaverkkokauppojen alustaratkaisuksi.

Toimittajakumppaneille avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat iso bisnes. Vaikka pohjalla on valmisohjelmisto, jota laajennetaan valmiiden lisäosien avulla, edellyttää toteutusprojekti käytännössä aina ohjelmointia. Kynnys esimerkiksi WordPress-liiketoiminnan käynnistämiselle on suhteellisen matala ja lukumääräisesti toimittajia onkin valtavasti. Tämä tuo myös tiettyä kirjavuutta toimittajakenttään, joten kumppanin valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa on myös paljon muuta huomioitavaa. Kustannusmielessä lisenssimaksuttomuus houkuttelee, mutta vastaavasti elinkaarikustannukset voivat ajan saatossa nousta merkittäviksi. Teknisen toteutuksen elinkaaren hallinta on yksi keskeisimmistä huomioitavista asioista. Lisäosien keskinäinen yhteensopivuus ja päivitettävyys pitemmällä aikajänteellä on äärimmäisen tärkeää. On myös tunnistettava, ettei yhteisiä ns. parhaita käytänteitä ole, vaan toimittajilla on keskenään hyvin erilaiset toteutustavat ja käytänteet. Näin ollen kumppanin vaihto ei olekaan välttämättä kovin helppoa. Ylipäätään ratkaisu nojaa aina hyvin vahvasti yksittäiseen kumppaniin ja kehittäjäyhteisön ”hyvään hyvyyteen”. Vastuullista tuotetoimittajaa kun ei taustatukena ole.

Erikoistuneet SaaS-palvelut

Erilaiset SaaS-palvelut kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Näiden palveluiden keskeinen myyntivaltti on ostamisen helppous. Pitkälle viety tuotteistus, selkeä tuotepaketointi, läpinäkyvä hinnoittelu sekä huolettomuus käyttöpalveluympäristöstä ja tarvittavista päivityksistä houkuttelevat. Lisäksi ratkaisu saadaan tyypillisesti käyttöön nopean käyttöönottoprojektin avulla konfiguroimalla ilman varsinaista ohjelmointityötä. Kustannusmielessä tämä tarkoittaa sitä, että ostaja välttyy etupainotteisilta toteutusprojektikustannuksilta. SaaS-palveluiden kustannukset jakautuvat tasaisesti jatkuvan kuukausi- tai vuosiveloituksen mukaisesti (ns. subscription-malli).

Johtavia tuotteita erikoistuneista SaaS-palveluista ovat Contentful, Shopify ja HubSpot. Näitä käytetään toisiinsa nähden hyvin erilaisissa skenaarioissa: Contentful on rajapintaistettu sisällönhallintajärjestelmä (ns. API-driven CMS), joka tosin toimiakseen todellisessa skenaariossa vaatii ympärilleen runsaasti ohjelmointityötä. Shopify puolestaan on erittäin suosittu verkkokauppa-alusta. HubSpot on enemmän digimarkkinoinnin sekä asiakkuuksien hallinnan (CRM) työkalu, jossa on myös sisällönhallintakyvykkyyksiä.

Liiketoiminnan näkökulmasta SaaS-palvelut ovat ensisijaisesti tuotetoimittajan bisnestä. Osaava asiakas voi ottaa tuotteen itsekin käyttöön, mutta usein käyttöönottokumppanin hyödyntäminen on erittäin järkevää. Kumppanin näkökulmasta pitempiaikaista laskutusta voi syntyä lähinnä konsultoinnista operointiin ja toiminnan kehittämiseen liittyen, mutta tämä on usein epävarmaa ja epätasaista. SaaS-palvelun luonteesta riippuen, ratkaisu voi myös olla osa laajempaa räätälöityä kokonaisuutta, jolloin teknisten toimittajien rooli kasvaa tarvittavan ohjelmistokehityksen myötä.

SaaS-palveluista on huomioitava, että pitkälle viety tuotteistus tarkoittaa myös sitä, että itse tuote on lähtökohtaisesti kaikille asiakkaille sama. Asiakaskohtaisia mahdollisuuksia on tarjolla vain pintapuolisesti ja kompromisseja joudutaan usein tekemään. Laajemmat tuotepaketit tarjoavat lähinnä enemmän käyttökapasiteettia, tarjolla olevien lisäominaisuuksien aktivointia sekä paremman palvelutason. Toki SaaS-palveluiden rinnalle voidaan toteuttaa erilaisia räätälöityjä laajennoksia hyödyntämällä tarjolla olevia rajapintoja. Räätälöinti kuitenkin vie hieman pohjaa pois SaaS-palveluiden alkuperäisiltä hyödyiltä.

Kokonaisvaltaiset tuotteet ja tuoteperheet

Kokonaisvaltaisilla tuotteilla ja tuoteperheillä tarkoitamme globaaleilla markkinoilla toimivien ohjelmistotoimittajien tarjoamia ratkaisuja. Nämä ovat niitä vaihtoehtoja, joita kansainväliset tutkimusyhtiöt  Gartner ja Forrester evaluoivat säännöllisesti. Tällöin tuotteiden taustalla on aina merkittävän kokoinen ohjelmistoyritys, joka vastaa tuotteen kehityksestä, tuesta, dokumentaatiosta, ja nykyään useimmiten myös hosting-ympäristöstä. Lisenssimalli on siirtynyt perinteisestä mallista jatkuvaan veloitukseen.

Tuotteiden kyvykkyydet ovat erittäin kattavia ja tuotekehitykseen käytetään jatkuvasti valtavia summia rahaa. Erityisesti digimarkkinointia ja myyntiä tukevat ominaisuudet ovat huomattavasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja kehittyneempiä. Näitä kyvykkyyksiä pystytään hyödyntämään varsinaisen toteutusprojektin jälkeen kattavasti ilman sovelluskehittäjien panosta. Lisäksi sisällöntuottajien käyttökokemukseen on panostettu merkittävästi. Suomessa johtavia kokonaisvaltaisia tuotteita ovat julkaisujärjestelmäpohjalta kasvanut Optimizely (ent. Episerver) sekä verkkokauppa-alusta Adobe Commerce.

Kyvykkyyksien vastapainoksi on todettava, että näiden tuotteiden ja tuoteperheiden lisenssikustannukset ovat merkittävät. Ihan pienimpiin projekteihin kokonaisvaltaisia tuotteita ei siis kannata harkita. Ne soveltuvatkin erityisesti laajoihin ja monikielisiin verkkopalvelukokonaisuuksiin, joissa myynti ja markkinointi ovat suuressa roolissa.

Kokonaisvaltaiset tuotteet ovat useimmiten kehittyneet yritysostojen kautta. Eri tuotteiden pohjalta tuotujen ominaisuuksien keskinäinen integraatio ei aina olekaan täysin saumatonta. Markkinointitekstit kulkevat todellisuuden edellä.

Toimittajakumppaneita kokonaisvaltaisilla tuotteilla on lukumääräisesti huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Kumppanikenttä koostuu tyypillisesti laajempaan kumppanuuteen tähtäävistä suuremmista järjestelmäintegraattoreista, joilla on resursseja, kattava kokonaispalvelutarjooma sekä kykyä pitkäjänteiseen ylläpitoon ja jatkokehitykseen.

Kotimaiset vaihtoehdot

Kotimaisten toimittajien vaihtoehdot ovat yksittäisten toimijoiden itse kehittämiä ja/tai tuotteistamia ratkaisuja. Nämä toimittajat nojaavat hyvin pitkälle kotimaisen pk-sektorin asiakaskuntaan. Vastaavasti kotimaisten toimittajien asiakaskunta arvostaa edullista hintaa, hyvää asiakaspalvelua ja luottamusta suomalaisen toimijan ratkaisukykyyn.

Vaikka osa kotimaisista vaihtoehdoista kuuluisi perustellusti myös toisiin tämä artikkelin kategorioihin, on yhden kotimaisen kumppanin varaan rakennettu malli täysin oma lähestymistapansa. Tällöin ollaan täysin yksittäisen toimijan varassa niin hyvässä kuin pahassa tuotekehityksen, lisensoinnin, projektien, tuen, jne. osalta.

Kotimaisista toimijoista markkinassa parhaiten ovat pärjänneet SaaS-palveluna myytävä verkkokauppa-alusta MyCashflow sekä Flowvy, joka on luonteeltaan verkkokaupan, myymäläjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän yhdistelmä. Verkkokauppapuolella MyCashflown kanssa kilpailee Vilkkaan ePages-verkkokauppaohjelmiston päälle tuotteistama oma ratkaisu.

Muitakin täysin kotimaisia vaihtoehtoja on markkinoilla jonkin verran, mutta on todettava, että tällainen liiketoimintamalli on auttamatta hiipumassa. Innofactor myi hiljattain Prime-liiketoimintansa Total Specific Solutionsille. Poutapilvi ei enää promoa omaa P4-tuotettaan, vaan he panostavat WordPress-/WooCommerce-tekemiseen. Crasman on ottanut tarjoomaansa oman Crasman Stage -tuotteensa rinnalle ainakin Magenton, HubSpotin ja Shopifyn. Suomen johtava WordPress-toimija Evermade on puolestaan nykyään osa Liana Technologiesia, joten on todennäköistä, ettei Lianan omalla CMS-tuotteella LianaCMS:llä enää jatkossa tehdä uusia toteutuksia.

Trendi on täysin selvä. Yksittäiset toimijat eivät pysty kilpailemaan kansainvälisiä tuotteita vastaan. Myöskään ostajat eivät halua laittaa kaikkia muniaan samaan koriin, joten yksittäisten toimijoiden itse tekemien järjestelmien aika alkaa olla ohi.

Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyillä ratkaisuilla on itsessään pitkät perinteet, mutta nyt räätälöintiä hyödynnetään erilaisissa konteksteissa laajemmin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Tähän vaikuttavat monet asiat, mutta erityisesti rajapintojen ja arkkitehtuurien kehittyminen on mahdollistanut aiempaa monipuolisemmat räätälöintimahdollisuudet. Myös pilvi-infrastruktuurin kehittyminen Amazonin, Googlen ja Microsoftin johdolla vauhdittanut räätälikehitystä.

Verkkopalveluiden yhteydessä räätälöinnillä tarkoitetaan useimmiten näkyvän edustakerroksen räätälöintiä. Tällöin toteutusteknologiat pohjautuvat yleensä JavaScript-sovelluskehyksiin, joita hyödynnetään jonkin verran lähes jokaisessa verkkopalvelutoteutuksessa. Tyypillisesti kuitenkin räätälöidyn osuuden rooli on täydentävä, ei hallitseva. Suosituimpia isoja sovelluskehyksiä ovat React ja Vue. Myös AngularJS on ollut laajalti käytetty sovelluskehys, mutta sen suosio on viime aikoina laskenut huomattavasti.

Laajemmissa räätälitoteutuksissa, joissa tarvitaan myös toimintalogiikan ohjelmointia, tarvitaan erilaisia ohjelmointiteknologioita. Tyypillisesti käytettyjä taustateknologioita ovat mm. PHP, Java, Python ja C#. Nykyään hyödynnetään myös paljon palvelinpään JavaScript-ajoympäristöjä, kuten Node.js.

Pitkälle viety räätälöinti voidaan toteuttaa oman in-house -tiimin avulla, täysin toimittajakumppanille (tai useammalle) ulkoistettuna mallina tai näiden kahden mallin yhdistelmänä. Tällöin toimijoiden väliset vastuurajat on määriteltävä yksiselitteisesti.

Oikein sovellettuna räätälöinti on ehdottomasti järkevää, mutta läheskään kaikkea ei kannata alkaa räätälöimään. Monessa tapauksessa paras ratkaisu on jollain tavalla hybridimalli, jossa hyödynnetään sekä valmistuotteita että räätälöintiä.

Lähestymistavan valinta helpottaa teknologiavalintaa

Teknologiavalintaa tulee aina punnita useammasta vinkkelistä. Kyvykkyyksien lisäksi kustannukset ovat aina yksi merkittävä tekijä. Kuten tämä artikkeli kertoo, suosittelen pohtimaan valintaa myös lähestymistavan näkökulmasta. Useimmiten tämä rajaa soveltuvia teknologiavaihtoehtoja kestävään ja järkevään suuntaan.

On myös huomioitava, että kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan laajemmissa verkkopalvelu-uudistuksissa saatetaan hyödyntää useampaa toteutusmallia rinnakkain.

Ota yhteyttä North Patroliin, mikäli kaipaat apua sinulle sopivan lähestymistavan tai teknologiaratkaisun valinnassa.


Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun