MTK:n verkkosivu koki täydellisen muodonmuutoksen jäseniä palvelevaksi portaaliksi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK teki 2018-2019 suuren verkkosivu-uudistuksen. Uudistus oli paikallaan, sillä vanhalla sivustolla oli ikää peräti 12 vuotta. Vaikka sivustoa oli vuosien saatossa kehitelty mm. mobiilitoimivaksi, oli alkuperäinen konsepti hämärtynyt, sisältörakenne paisunut ja sen seurauksena jäsenosio Repun ja muun sivuston suhde sumentunut.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

MTK:n tavoitteena oli luoda täysin uudenlainen, moderni ja mobiilioptimoitu sivusto, joka tarjoaisi selkeät polut ja tarvittavan tiedon eri käyttäjäryhmille. Uuden sivuston tulisi myös tuoda maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittäjyyden aiheet hyvin esiin sekä tarjota jäsenille lisäarvoa. Uudessa verkkopalvelussa tulee näkyä myös 14 alueellisen maataloustuottajien liiton asiat, sekä jollain tavalla myös kyseisiin liittoihin kuuluvien 336 yhdistyksen asiat. Myös maaseutunuorten sivusto haluttiin uudistaa samassa yhteydessä.
Uusi verkkopalvelu julkaistiin keväällä 2019 ja muutos vanhaan on melkoinen.

Liferayn kyvykkyydet toimi suunnittelun lähtökohtana

Sivuston uudistus lähti käyntiin konseptoinnilla, johon MTK sai apua North Patrolilta. Työpajoja pohjustettiin henkilöstö- ja käyttäjäkyselyillä sekä johdon haastatteluilla. North Patrol suunnitteli ja fasilitoi konseptityöpajat, joihin osallistui laajasti keskusliiton henkilökuntaa mutta myös paikallisten liittojen ja tuottajayhdistysten toimi- ja luottamushenkilöitä.

Vanha sivusto oli CH5 Finlandin, eli nykyisen Planeetan, Navigo-julkaisujärjestelmälle rakentama, ja yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä. Teknologian päivitys oli kuitenkin paikallaan, ja MTK oli kartoittanut teknologiavaihtoehtoja ennen konseptityön aloittamista. Valinta kallistui Liferayhin ja sen avoimesti julkaistuun CE-versioon.

North Patrol otti konseptityön lähtökohdaksi Liferayn kyvykkyydet ja konsepti-ideoita peilattiin nimenomaan Liferayn mahdollisuuksiin.

– Halusimme konseptointia edistämään tahon, joka pystyy katsomaan kokonaisuutta tuorein silmin. North Patrol teknologiariippumattomana toimijana ja vahvalla konseptointikokemuksella tuntui luontevalta valinnalta tähän työhön, kuvailee MTK:n viestinnän suunnittelija Jami Lauttalammi.

Jäsenten palveleminen avainasemassa

Varsinainen konseptointi aloitettiin kohderyhmien tarkennuksella. Uuden sivuston tulisi palvella monipuolisesti eri kohderyhmiä, niin jäseniä, sidosryhmiä, mediaa, oppilaitoksia kuin kuluttajiakin. MTK:hon kuuluu 14 alueellista maataloustuottajien liittoa, joihin puolestaan kuuluu yhteensä 336 maataloustuottajien yhdistystä. Näiden lisäksi MTK:hon kuuluu 62 metsänhoitoyhdistystä. Henkilöjäseniä on yhteensä noin 324 000. Heidän joukossaan on sekä metsänomistajia että monipuolisesti eri maatalouden tuotantosuuntien edustajia.

Hyvin nopeasti kävi ilmi, että jäsenet ovat MTK:n uuden sivuston tärkein yksittäinen kohderyhmä. Jäsenille tuotetaan paljon tietoa, jonka tulisi olla saatavilla vain heille. Vanhassa mallissa jäsenasiat oli sijoitettu erilliseen Reppu-nimiseen osioon, jossa osa sisällöistä vaati kirjautumisen, osa ei. Samasta asiasta oli tietoa sekä yleisesti mtk.fi:ssä, että Repussa, mutta ongelma oli, että käyttäjä ei tiennyt, mistä mikäkin tieto löytyy. Jäsenosiossa oli paljon hyvää tietoa, mutta jäsenet eivät löytäneet sinne. Lisäksi Repussa oli sekaisin rivijäsenelle tarkoitettua sisältöä ja luottamushenkilöille suunnattua tietoa yhdistystoimintaan liittyen. Uudistuksessa nämä kaksi kirjautumisen takana olevaa sisältötyyppiä erotettiin toisistaan, ja luottamushenkilöille luotiin oma osio, joka sisältää kaiken sen tiedon, mitä he yhdistystoiminnassa tarvitsevat.

Kirjautumisen takana olevien lisätietojen suurin haaste on se, että käyttäjä ei tiedä, mitä hänelle olisi tarjolla, eikä siksi vaivaudu kirjautumaan. MTK tuottaa kuitenkin jäsenilleen paljon lisätietoa, jonka he haluavat tarjota helposti verkossa. Ratkaisua haettiin Liferayn perusominaisuuksista, portleteista. Sen sijaan, että jäsenille tuotettava lisätieto piilotetaan erilliseen osioon, se tuodaan kirjautumista vaativien sisältöosien taakse muun sisällön yhteyteen. Jäsenten ei tarvitse ymmärtää etsiä heille tarkoitettua lisätietoa, vaan se tarjotaan heille oikeassa kontekstissa, josta heidän on helppo se löytää. Kirjautumista vaativien sisältöosien on kerrottava kirjautumattakin, minkälaista lisäarvoa käyttäjä saa, kun kirjautuu. Tällä mallilla houkutellaan jäseniä kirjautumaan ja uudet potentiaaliset jäsenet näkevät, mitä he saisivat jäsenenä.

Ratkaisu on vaikuttanut selvästi paremmalta verrattuna entiseen. Olemme lisänneet jäsenlisätietoja niin ajankohtaisartikkeleihin kuin staattisemmillekin sisältösivuille. Valtaosassa sisällöistä olemme kuitenkin pyrkineet siihen, että sivulla on myös jotain tarttumapintaa kirjautumattomalle. Vain harvoissa tapauksissa on siis mahdollista päätyä sivulle, jonka sisältö olisi täysin kirjautumisen takana, Lauttalammi kertoo.

Jäsenten kirjautumista helpotettiin toteutusvaiheessa entisestään, mahdollistamalla kirjautuminen sähköpostiosoitteella jäsennumeron sijasta.

Substanssi organisaation edelle

Jäsenosion pilkkomisen lisäksi suurimpia muutoksia sivustouudistuksessa on MTK:n substanssiosaamisen ja asiantuntemuksen korostaminen. Organisaatio on häivytetty taustalle ja se, mitä MTK tekee, on saanut suuremman tilan. Tämä näkyy selkeämpänä sivurakenteena mutta myös ajankohtaispainotteisuutena. Ajankohtaismallilla madalletaan kynnystä kertoa MTK:n tekemästä vaikuttamistyöstä. Myös suuri osa vanhan sivuston sisältösivuista on uudessa sivustossa tuotettu artikkeleiksi, joita voidaan listata eri sivuilla. Käyttäjä pääsee samaan artikkeliin tai uutiseen monta eri kautta, kun vanhassa mallissa sivulle oli vain yksi navigoitava reitti. Artikkeleita on myös helpompi jakaa sosiaalisessa mediassa ja tuottamalla aikaan sidotut aiheet artikkeleina vähennetään myös sisällöntuottajien paineita päivittää sisältöjä.

 Sisältöjen tuottaminen pääosin ajankohtaisvirtana vaati sisällöntuottajiltamme uutta ajattelutapaa. Sivustoa rakennettaessa tämä tuntui työläältä, mutta selkeytti lopputulosta. Sivuston julkaisun jälkeen uusien sisältöjen tuottaminen on käynyt puolestaan mukavan kevyesti, Jami Lauttalammi kertoo.

Liittojen ja tuottajayhdistysten sivustot myös uusiksi

MTK:n paikallisilla liitoilla sekä tuottajayhdistyksillä oli omat sivustonsa syvällä mtk.fi:n uumenissa ja uudistuksen yhteydessä tuli ratkaista myös näiden sivustojen tulevaisuus. Metsänhoitoyhdistyksillä on omat, erilliset sivustonsa, eikä uudistus vaikuttanut niihin.
Koska paikalliset liitot ovat itsenäisiä toimijoita, oli loogista erottaa heidän sivustonsa omiksi kokonaisuuksikseen.

Siinä, missä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton sivustolla korostuu substanssiaiheet yrittäminen maaseudulla, metsän omistaminen ja metsätalous, ruuantuotanto ja viljely Suomessa sekä maankäyttö ja maaseutuympäristö, paikallisten liittojen sivulla näkyy yhdistystoiminta vahvemmin. Maataloustuottajayhdistyksille päädyttiin uudessa konseptissa luomaan yhdet yksittäiset sivut kokonaisen sivuston sijasta. Koska MTK-liitoilla ja tuottajayhdistyksillä on hyvin rajalliset viestintäresurssit, päädyttiin toteutuksessa malliin, jossa keskusliiton tuottamia ajankohtaisia artikkeleita voidaan nostaa ristiin MTK-liittojen ja tuottajayhdistysten sivuille heidän omien sisältöjensä joukkoon. Näin saadaan hyödynnettyä tuotetut artikkelit myös paikallisella tasolla.

Työpajatekeminen näkyi konseptissa

Konseptityöhön osallistui laajasti edustajia keskusliitosta, mutta myös MTK-liitoilla ja yhdistyksillä oli edustajansa työpajoissa, jotta paikallinen näkemys tulisi huomioiduksi uudistuksessa. Liittojen ja yhdistysten verkkosivuja suunniteltiin lisäksi yhdessä etätyöpajassa, johon osallistui edustajia useasta MTK-liitosta.

Laaja osallistuminen ja konkreettiset työpajat pohjustivat hyvää lopputulosta. Työpajoissa osallistujien yhdessä tekemät linjaukset näkyvät suoraan uudessa palvelukonseptissa.

– Lopullinen konsepti hyväksyttiin talon sisäisessä validoinnissa jopa yllättävän positiivisen sävyyn, ja dokumentaatio sai hyvää palautetta myös projektin seuraavien vaiheiden toteuttavilta tahoilta, Jami Lauttalammi toteaa.

MTK:n yhdessä North Patrolin kanssa laatimaa konseptia lähti toteuttamaan CH5 Finland/Planeetta, joka osallistui myös osaan työpajoista. Lopullinen palvelukonsepti esiteltiin vielä erikseen sekä toteutuskumppani CH5 Finlandille, että uuden sivuston ilmeestä vastaavalle Eficodelle. Näin saatiin varmistettua, että työtä jatkavat tahot ovat hyvin kartalla ja ymmärtää tehdyt valinnat sivuston suhteen. Malli osoittautui erittäin hyväksi, sillä suunniteltu palvelukonsepti on lopputuloksessa toteutunut erinomaisesti

Hyvin suunniteltu konsepti auttoi projektin läpiviennissä ja sen avulla saimme pidettyä alkuperäisen tavoitteen kirkkaana mielessä. Näin laaja sivustouudistus vaati lopulta odotettua enemmän työtunteja, mutta lopputulos on otettu avosylin vastaan, Lauttalammi kiteyttää projektin.

Eikä tässä vielä kaikki

Uusi palvelu julkaistiin keväällä 2019, ja viimeisimpinä kehitysaskeleena etusivulle saatiin personoitua sisältöä. Konseptityössä todettiin, että jotta sivusto on oikeasti relevantti jäsenille, heidän pitää saada helposti omaan tuotantosuuntaan liittyvää informaatiota. Kirjautuneille jäsenille näytetään etusivulla ne uutiset ja ajankohtaiset artikkelit, jotka koskevat hänen jäsentietoihinsa merkittyä tuotantosuuntaa, ja samalla tarjotaan etusivulla pikalinkit oman MTK-liiton ja -yhdistyksen sivuille. Kehitystyö jatkuu myös tästä eteenpäin.

Hankkeen tiedot

MTK.fi

Teknologia-alusta: Liferay CE

 • Marras-joulukuu 2017 – Teknologiakartoitus (MTK)
 • Helmi-huhtikuu 2018 – Kokonaiskonseptin luominen (North Patrol)
 • Kesä-elokuu 2018  – Sivuston visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän suunnittelu (Eficode)
 • Syyskuu 2018 – huhtikuu 2019 – MTK.fi-toteutus (CH5 Finland/Planeetta)

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun