Traficom modernisoi asiointipalvelunsa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Se aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto ja osa Liikennevirastosta yhdistettiin yhdeksi toimijaksi. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä.

Traficomin digitaalinen asiointipalvelukokonaisuus on varmasti yksi Suomen monipuolisimmista. Asioida voi esimerkiksi tieliikenteeseen, veneilyyn tai vaikkapa dronen käyttöön liittyvissä lupa-asioissa. Käytetyimpiä palveluita ovat mm. ajoneuvon liikennekäyttöönoton ja käytöstä poiston sekä omistajanvaihdoksen palvelut. Henkilöasiakkaana toimimisen lisäksi Traficomin palveluissa pystyy asioimaan myös yrityksen tai organisaation edustajana.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

30.8.2021

Mikko Jokela

Massiivinen uudistushanke

Traficomin liikenteen asiointipalveluiden alustana oli pitkään toiminut Liferay. Virastossa oli kuitenkin alettu pohtimaan mahdollisuuksia monikanavaisia sähköisiä palveluita tukevan arkkitehtuurin rakentamiseksi. Pohdintoja kiihdyttivät epäilyt vanhentuneen Liferay-alustan tietoturvan riittämättömyydestä sekä mahdollisuuksista vastata EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisiin saavutettavuusvaateisiin. Versiopäivitys ja alustaan tarvittava kehitystyö koettiin kohtuuttoman työläiksi. Lisäksi kehitystyötä oli jo pitkään hankaloittanut saatavilla olevien Liferay-osaajien vähyys.

Pohdintojen tuloksena Traficom teki vuonna 2019 merkittävän valinnan päättäessään Liferay-alustasta luopumisesta. Asiointipalvelukokonaisuus korvattaisiin jatkossa mikropalveluarkkitehtuurilla ja nykyaikaisilla avoimen lähdekoodin ratkaisuilla. North Patrol auttoi Traficomia hallitun alustavaihdoksen sekä tavoitearkkitehtuurin suunnittelussa. ”Arkkitehtuurisuuntausta ja teknologisia valintoja voidaan kokonaisuutena pitää onnistuneina”, kertoo Traficomin digitaalisten asiointikanavien kehityspäällikkö Maaria Toikka. ”Tämä on näkynyt myös kehittäjäresurssien saatavuudessa.”

Palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto on kokonaisuutena n. 3-4 vuotta kestävä hanke. Ensi vaiheessa on toteutettu kokonaan uusi digitaalisten asiointipalvelujen alusta, siihen liitetyt asiointia tukevat Suomi.fi-palvelut sekä alustaan liitettävät ensimmäiset käyttäjille suunnatut palvelut. Pitkän siirtymäkauden aikana on varmistettava molempien, sekä uusien palveluiden että vanhojen Liferay-pohjaisten palveluiden toimivuus ja luotettavuus. Modernisoituja asiointipalveluita tukemaan julkaistiin hieman aikaisemmin myös uudistettu Traficom.fi -verkkosivusto, joka tarjoaa käyttäjille palvelulähdöt varsinaisiin asiointipalveluihin.

”Tavoitteena on, että Liferay-alustasta voidaan luopua kokonaan viimeistään vuoden 2024 aikana. Kehittämisen aikatauluun luonnollisesti vaikuttavat käytettävissä oleva budjetti ja resurssit.”, avaa Maaria ja painottaa, että nykyinen aikatauluarvio on tehty sillä oletuksella, että kehittäjiä on saatavilla myös jatkossa tarpeiden mukaan.

Monitoimittajaympäristöstä on saatu hyötyjä

Tämän kokoluokan uudistushanke vaatii paljon osavia resursseja. ”Hankkeeseen on osallistunut ja osallistuu iso määrä henkilöitä ja siten kokonaisuuden koordinointi on oma mielenkiintoinen ja haasteellinenkin kokonaisuutensa”, kertoo Maaria. Viraston omat henkilöt hoitavat toimittajahankinnat ja resursoinnin, kokonaisuuden koordinoinnin ylätasolla sekä palvelujen suunnittelun, määrittelyn ja sisällön koordinoinnin. Lisäksi alustan arkkitehtuuriin, ympäristöjen rakentamiseen ja ylläpitoon, palvelujen tietosuojaan ja tietoturvaan sekä projektien ohjaukseen osallistuu useita viraston asiantuntijoita.

Vastaavasti toimittajakumppaneilta hankintaan määrittelyn tuottaminen, käyttöliittymäsuunnittelu ja toteutuksen koordinointi sekä varsinainen tekninen toteutustyö ja siihen liittyvä testaus. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on ollut mukana asiantuntijoita kahdeksalta eri toimittajalta. ”Myös tiimejä käytännön tasolla koordinoivan scrum master -tehtävään sekä projektipäällikön rooliin hankimme resurssit viraston konsulttisopimuksilla”, luettelee Maaria ja jatkaa: ”Tietoturvatestaukseen, saavutettavuustestaukseen ja käytettävyystestaukseen on luonnollisesti myös omat toimittajien kautta hankittavat asiantuntijaresurssit. Lisäksi käyttöpalvelut hankittiin Valtorin kilpailuttaman toimittajan kautta.”

Monitoimittajaympäristö on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi etenkin suurimman resurssitarpeen eli kehittäjäresurssien osalta. ”Tiimissämme ei ole ollut juurikaan vaihtuvuutta. Tarvittaessa myös korvaavan resurssin saaminen on ollut ainakin toistaiseksi vaivatonta. Jos yhdellä toimittajalla ei ole ollut sopivaa resurssia tarjolla, niin toiselta toimittajalta se on löytynyt.”, iloitsee Maaria.

Uudistushanke on kokonaisuudessaan laaja koordinoitava kokonaisuus. Maaria painottaakin yhteistyön merkitystä: ”Tässä työssä on auttanut hyvä yhteistyö ja aktiivinen, keskusteleva vuorovaikutus kaikkien hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken.”

Onnistumisia ja matkan varrella kohdattuja haasteita

Uudistushanke on vielä monelta osin kesken, mutta jo tässä vaiheessa onnistumisiin voidaan laskea suunnittelun laadun parantuminen aikaisemmin toteutettuihin palveluihin verrattuna. Arkkitehtuuri, määrittely, tekninen suunnittelu, tietosuojasuunnittelu, tietoturva sekä käytettävyyden ja saavutettavuuden varmistaminen ovat olleet hankkeen keskiössä alusta alkaen. Tämä on edellyttänyt mukana olevilta henkilöiltä vahvaa sitoutumista ja kärsivällisyyttä hioa palveluja eri näkökulmista tiukkoja vaatimuksia vasten.

Haasteitakin on hankkeen olemassaolon aikana kohdattu. ”Palvelujen toteutukseen ja ylläpitoon kilpailutettavien toimittajaresurssien hankinta kesti oletettua kauemmin. Lisäksi uuden teknologian käyttöönotto on ollut hieman haasteellisempaa kuin ajateltiin.”, pohtii Maaria hieman alkuperäisestä suunnitelmasta venynyttä aikataulua. Tilannetta hankaloittivat osaltaan viraston yt-neuvottelut sekä sisäisten resurssien osittainen vaihtuminen.

”Toisaalta muutokset, aikataulu- ja resurssihaasteet ovat osa muuttuvaa sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä. Näin ollen aikatauluja ja suunnitelmia on tarpeen ylläpitää jatkuvasti peilaten näihin muutoksiin. Keskeistä onnistumisen kannalta onkin kokonaisuuden suunnittelun riittävä panostaminen sekä toteutusvaiheen pilkkominen ja priorisointi järkevällä tavalla.”, päättää Maaria.

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Rakennatko jäsenpalvelua, valitulle ryhmälle suunnattua kohderyhmäpalvelua tai yksittäisen asiointiprosessin läpivientiin tarkoitettua verkkopalvelua? Me North Patrolissa autamme löytämään oikeat ratkaisut ja teknologiavalinnat, joilla asiakkaat sitoutetaan, prosessit virtaviivaistetaan, asiakaspalvelun työtaakkaa helpotetaan ja elinkaarikustannukset minimoidaan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun