Verkko-opiskelun yleistyminen on vääjäämätön kehityssuunta

Jatkuva oppiminen on teemana läsnä lähes kaikissa koulutukseen ja itsensä kehittämiseen liittyvissä keskustelussa. Enää ei ajatella, että ensin opiskellaan koulussa, sitten mennään töihin, ja lopuksi eläköidytään, vaan erilaista oppimista tapahtuu elämän varrella koko ajan. Verkossa mahdollistettu kouluttautuminen tukee jatkuvan oppimisen perusajatusta äärettömän hyvin.

Verkko-opiskelu on kasvanut 2000-luvun aikana pienestä sivujuonesta erittäin merkittäväksi, osin jopa hallitsevaksi tavaksi opiskella. Opiskelumahdollisuudet ovat monimuotoistuneet ja samalla, kun teknologinen kehitys on ottanut huimia askelia, ovat myös verkon tarjoamat mahdollisuudet tietojen ja taitojen kartuttamiseen kasvaneet moninkertaisiksi. Myös yritysmaailmassa on tänä aikana alettu hyödyntämään verkkokoulutuksia ja erilaisia eLearning-alustoja.

Verkko-opiskelun osalta selkeää kasvua on ollut havaittavissa jo aiemminkin, mutta myös tällä saralla pandemian vaikutukset ovat olleet merkittäviä. Monelle on etätyöskentelyyn siirtymisen myötä noussut tarve oman osaamisensa kehittämiselle. Motivaationa opiskelulle voi olla esimerkiksi uralla eteneminen, mahdollinen työpaikan vaihto tai ylipäätään tarve pysyä mukana alati muuttuvan työelämän vaatimuksissa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

1.11.2022

Mikko Jokela

Lähes rajaton koulutusvalikoima on käsien ulottuvilla

Yksi maailman johtavista verkkokoulutusten tarjoajista Coursera julkaisi marraskuussa 2021 oman Coursera Impact Report 2021 -katsauksensa. Raportissa avataan heidän oppimisalustallaan tapahtunutta kasvua viime vuosien aikana. Sekä rekisteröityjen opiskelijoiden että kurssi-ilmoittautumisten määrä on kasvanut lähes räjähdysmäisesti. Kuten Courserankin tilastot osoittavat, verkko-opiskelu oli voimakkaassa kasvussa jo ennen kevättä 2020.

Coursera - More learners are accessing online learning

Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen on myös hallitusohjelmassa opetus- ja kulttuuriministeriön agendalla. Valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa jatkuvan oppimisen uudistushankkeen taustamateriaaleissa kerrotaan, että Suomessa aikuiskoulutukseen osallistuminen yleistyi 2000-luvun vaihteeseen asti, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun. Yleisimpiä syitä osallistumattomuuteen olivat koulutuksen ja työn yhteensovittamisen vaikeus, perhesyistä johtuva ajan puute, se, että koulutusta ei järjestetty riittävän lähellä, työnantajien tuen puute, liian kallis koulutus ja vaikeus löytää koulutusta, johon haluaisi osallistua.

Verkossa tarjottavat koulutusmahdollisuudet taklaavat useimmat näistä tunnistetuista osallistumattomuuden syistä. Aika ja paikka eivät enää rajoita opiskelemista samalla tavalla kuin ennen. Useissa verkkokoulutuksissa opiskelija pystyy etenemään omaa tahtiaan. Saatavilla oleva koulutusvalikoima on lähes rajaton – eritoten, mikäli suomen kieli ei ole ehdoton vaatimus. Verkossa on tarjolla paljon jopa täysin ilmaisia kursseja, joten osaamisensa kehittäminen ei maksa kuin vaivan (sekä nettiyhteyden). Kursseja voi suorittaa yksittäin, kokonaisuuksittain tai halutessaan verkossa voi opiskella koko tutkinnon. Myös ristiinopiskelu eri oppilaitosten välillä on entistä helpompaa.

Verkko-opiskelun suosiosta sekä lähes rajattomasta koulutusvalikoimasta kertovat Courseran lisäksi myös muut suuret kansainväliset toimijat. Esimerkiksi Udemy kertoo, että heidän alustallaan on yli 54 miljoonaa opiskelijaa ja he tarjoavat yli 204 000 kurssia. Kursseja opettaa yhteensä yli 71 000 opettajaa 75 eri kielellä. Ensi vaikutelma verkkokoulutusten tarjoajista saattaa olla, että nämä keskittyvät teknisen osaamisen tai liiketoimintataitojen kartuttamiseen, mutta paljon muutakin on tarjolla. Esimerkiksi yli 12 miljoonan opiskelijan Skillshare keskittyy pääasiassa luoville henkilöille tarkoitettuihin kursseihin, kuten animaatioon, kuvittamiseen sekä valokuvaukseen. Skillshare sai pandemian alkuaikoina 66 miljoonan dollarin lisärahoituksen taakseen. Nämä todella isot verkkokoulutusten tarjoajat ovat käytännössä alustoja, jotka yhdistävät koulutuksia, opiskelijoita sekä opettajia keskenään. Puhtaasti verkkotoimijoiden lisäksi myös monet perinteisemmistä toimijoista, kuten esimerkiksi arvostetut yhdysvaltalaiset yliopistot Stanford ja Harvard tarjoavat paljonkin online-koulutusta.

Kaikki suuristakaan toimijoista eivät kuitenkaan ole liiketoiminnallisesti kannattavia. Esimerkiksi yli 14 miljoonan opiskelijan Udacity ilmoitti juuri suurista lomautuksista. Samassa rytäkässä myös heidän toimitusjohtajansa sai lähtöpassit. Udacityn toiminta varmasti jatkuu, mutta luultavasti hieman aiempaa kapeammalla fokuksella.

Kotimaiset oppilaitokset tarjoavat myös verkkokoulutuksia

Suomessakin moni yliopisto ja ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia verkko-opintoja. Erityisesti maksuttomat ja kaikille avoimet MOOC-verkkokurssit (Massive Open Online Courses) ovat suosittuja. Esimerkkejä MOOC-kurssien tarjoajista ovat mm. Helsingin yliopisto sekä Laurea ammattikorkeakoulu. Useat oppilaitokset pyrkivät edistämään myös koulutustarjoomansa myyntiä verkossa. Erityisesti perinteisille tutkinto-opiskelua tarjoaville toimijoille koulutusten myyminen verkossa ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Haasteet liittyvät toimintaympäristöön, ajattelumalleihin sekä teknisiin rajoitteisiin. Koulutusten myyminen vapailla markkinoilla kohtaa valtavasti yksityisen sektorin kilpailua – sekä kotimaista, kuten esimerkiksi Professio, että kansainvälistä. Kuten aiemmin tässä artikkelissakin on tuotu esiin, ei maantieteellinen sijainti ole enää rajoite – saati sitten koulutuksen tarjoajan näkökulmasta kilpailuetu.

Koulutuksiin osallistuvia käsitellään perinteisesti opiskelijoina. Tästä ajattelutavasta pitäisi pyrkiä siihen, että osallistujat ovat asiakkaita ja ennen kaikkea mahdolliset opiskelijat ovat potentiaalisia asiakkaita, joita tulee palvella heidän ehdoillaan. Lisäksi tietojärjestelmien osalta keskeiset taustajärjestelmät on tyypillisesti rakennettu opintosuunnitelman mukaisten opintojen ja tutkinto-opiskelijoiden ehdoilla. Nyt kun monimuotoiselle asiakaskunnalle aletaan myymään erilaisia yksittäiskoulutuksia, sekä mahdollisesti myös opintokokonaisuuksia ja kokonaisia tutkintoja, tulee myös järjestelmäpuoli miettiä uudestaan. Opintosuoritukset on jatkossakin pysyttävä yhdistämään opiskelijoihin.

Oma lukunsa ovat vielä B2B-asiakkaat, joiden koulutukset ovat hyvin usein jollain tavalla räätälöityjä. Tällä saralla kotimaisille toimijoille olisi varmasti paljonkin mahdollisuuksia, mutta yhtä lailla vastassa on myös kovaa kilpailua. Esimerkiksi juuri Helsingin yliopisto on perustanut HY+ -nimisen täydennyskoulutusyhtiön palvelemaan erityisesti yritysmaailman tarpeita.

Verkon koulutusmahdollisuudet tulevat kehittymään entisestään

Interaktiivisten CD-ROM:ien ajoista on tultu pitkä matka eteenpäin, mutta digitaalisten koulutusten saralla on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Verkko-opiskelu on kokonaisuutena kasvanut valtavasti ja ei ole mitään syytä olettaa, etteikö kasvu jatkuisi myös tulevaisuudessa. Asia on kutenkin edelleen suhteellisen uusi, joten ala kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Lisäksi alan edelleenkehittymiseen panostetaan valtavasti. eLearning Industryn mukaan verkkokoulutusmarkkinan kokonaisarvon ennustetaan nousevan 374 miljardiin dollariin vuonna 2026.

Verkossa tapahtuva opiskelu rikkoo perinteisiä rajoja. Se antaa yhä useammalle mahdollisuuden kartuttaa tietojaan ja taitojaan kokemuksesta, taustoista, sijainnista tai sosiaalisesta statuksesta riippumatta. Tällä on luonnollisesti vaikutuksensa myös tulevaisuuden työelämään. Voidaankin todeta, että verkko-opiskelumahdollisuuksien parantuminen on vääjäämätön osa työelämän ja koko yhteiskunnan tasa-arvoistumista.

Ota yhteyttä North Patroliin, mikäli kaipaat apua koulutusten myymiseen verkossa. Autamme sekä teknisissä että konseptuaalisissa kysymyksissä!

Lisätietoa oppilaitosten verkkosivustouudistuksista ja koulutusten verkkokaupoista

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun