Suomalaisten intranetien sisällöt ja toiminnallisuudet 2022

Millaisia sisältöjä suomalaisissa viestinnällisissä intraneteissä esitetään ja millaisia toiminnallisuuksia niissä käytetään? Keväällä tekemämme Digitaalinen työympäristö 2022 -selvitys osoittaa, että intranetien sisältöjen ytimen muodostavat:

 • Henkilöstöasiat ja -ohjeet 98 %
 • Oikopolkulinkit järjestelmiin ja työkaluihin 92 %
 • Organisaation perustiedot 83 %
 • Kategorisoidut uutiset 80 %
 • Sisäisten palvelujen ohjeistot ja toimintaperiaatteet 78 %.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

19.10.2022

Anna Availa

Intranetien yleisimmät sisällöt liittyvät staattisiin ohjeistuksiin, toimintaperiaatteisiin ja linkkeihin sekä dynaamisiin ajankohtaisiin sisältöihin. Harvinaisemmat sisällöt käsittelevät toimialan tai markkinan seurantaa (7 %), strategisiin tunnuslukuja ja mittareita (13 %) tai myytävien palveluiden ja tuotteiden tietoja (17 %).

Kuva: Intranetien yleisimmät sisällöt (Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvitys)

Vertailtaessa yleisimpiä sisältöjä yksityisten ja julkisten organisaatioiden kesken erot eivät ole suuria. Yksityisissä organisaatioissa kategorisoidut uutiset (89 %) ja sisäisten palvelujen ohjeistojen ja toimintaperiaatteiden osuus (89 %) on suurempi kuin julkisissa organisaatioissa (uutiset 76 %, toimintaperiaatteet 73 %). Kärkiviisikon ulkopuolella julkiset organisaatiot suosivat yksityisiä enemmän ruokalistoja (78 %, yksityinen 53 %) ja tapahtumakalentereita (83 %, yksityinen 58 %).

Edellisen vuoden selvitykseen verrattuna ydinsisällöt ovat säilyneet ennallaan, vain oikopolkulinkkien merkitys on kasvanut. Listan ulkopuolelta ison harppauksen on tehnyt ruokalistat, sillä edellisessä vertailussa se löytyi puolelta organisaatioista, nyt jopa 70 % vastaajien intraneteistä. Edellisenä vuonna tapahtumat ja koulutukset ylsivät kärkiviisikkoon, mutta ei enää tämän vuoden tuloksissa.

Tukipalvelut vastaavat ja tuottavat sisällöt

Intranetien sisällöstä vastaa, kehittää ja ylläpitää suurimmalta osin tukipalvelut, on se sitten viestintä, henkilöstö- tai tietohallinto. Tukipalvelut ylläpitävät organisaation perustietoja, tietojärjestelmien esittelyjä ja ohjeita, henkilöstöasioita sekä omien substanssiasioidensa toimitettua sisältöä.

Intranetien toiminnallisuudet pintauttavat automaattisesti media- ja someseurannan tuloksia, tunnuslukuja ja mittareita tai tuotetietoja.

Työntekijöiden osallisuus sisällöntuottoon on vähäisempää. Työntekijöiden tuottamaa sisältöä on blogit (30 %), keskustelupalstat (37 %) tai kirpputorit (20 %). Johto osallistuu sisällöntuottoon useammin kuin työntekijät yleisesti, etenkin yksityisissä organisaatioissa (79 %, julkisissa organisaatiossa 34 %).

Viime selvitykseen verrattuna johdon ja työntekijöiden itsensä tuottama sisältö on kaikkinensa hieman vähentynyt. Esimerkiksi henkilökohtaiset blogit ovat enää 30 %:lla käytössä (2020 41 %) ja keskustelupalsta oli käytössä nyt 37 %:lla (2020 49 %). Yhteisesti tuotettava sisältö ja vuorovaikutus ovat siirtyneet digitaalisen työympäristön muille työkaluille. Edellisessä selvityksessä Teamsin, Yammerin, WhatsAppin ja Slackin kaltaiset työkalut olivat käytössä yli 80 %:sesti, nyt vastaava luku oli Teams-käytöllä oli 88 %.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

Tiedon löytyminen tärkeintä

Intranetin tyypillisistä toiminnallisuuksista yleisimmät ovat

 • Haku viestinnällisen intranetin sisällöstä 93 %
 • Sisältöä voi kommentoida ja/tai siitä voi tykätä 83 %
 • Intranetissä hyödynnetään videoita organisaatioviestinnässä 53 %
 • Kaikki voivat uutisoida/tiedottaa 48 %
 • Intrassa on vapaamuotoista keskustelua 35 %.

Ylipäätänsä tyypillisimmät toiminnallisuudet liittyvät tiedon löytymiseen tai jakamiseen, sisällön kohdentamiseen tai yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Haku ja sisältöön reagointi ovat toiminnallisuuksia, joita käytetään liki jokaisessa intranetissä, mutta ehkä myös siksi, että niitä on intranet-ratkaisuissa tarjolla.

Tyypilliset toiminnot ovat melko vastaavasti käytössä yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Yksityisissä organisaatioissa hyödynnetään kuitenkin enemmän hakua muista järjestelmistä (47 %, julkisissa 12 %), videoita (68 %, julkisissa 46 %) ja integrointeja liiketoimintajärjestelmiin (26 %, julkisissa 5 %).

Aikaisempaan selvitykseen verrattuna toiminnallisuuksista on enemmän käytössä sisällön kommentointi (89 %, 2020 83 %) ja työpöydän personointi (13 %, 2020 6 %). Vähemmän on käytössä vapaamuotoinen keskustelu (35 %, 2020 41 %) ja videoiden hyödyntäminen (53 %, 2020 60 %).

Onko mikään muuttunut kahden vuoden aikana?

Tämän vuoden selvitys osoittaa, että intranet on yhteisten tietojen koti, vaikka välineitä ja mahdollisuuksia viestimiseen on lisääntynyt. Mahdollisuuksien lisääntyminen heijastuu oikopolkulinkkien suosiona ja työntekijöiden sisällöntuoton vähenemisenä. Intranetille on muodostumassa enemmän viestinnällinen rooli – etenkin silloin kun halutaan tavoittaa kaikki organisaation jäsenet ja tarjota kaikille tarkoitettua sisältöä ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kohdennetummalle ja sisällöllisesti eriytyneemmälle viestinnälle on muut keinot ja kanavat.

Intranetin haaste liittyy edelleen tiedon määrän ja sisällön hallintaan. Tämän suhteen mikään ei ole muuttunut kahdessa vuodessa. Käyttäjien näkökulmasta tarve on kuitenkin edelleen akuutti: miten tieto löydetään juuri siinä tilanteessa, jossa se tarvitaan.

Tiedon tulvasta huolimatta sisältöä ja vuorovaikutusta kaivataan lisää organisaatiorajojen yli. Kuitenkin yksiköille on luontevinta kertoa intranet-osioissaan omasta toiminnosta eikä omasta toiminnasta. Sisäisen viestinnän näkökulmasta toiminnosta kertominen on päällekkäistä tietoa julkisten verkkosivujen sisältöjen kanssa. Eikä tilanne ole helpottumassa, koska yksiköt ovat viimeisen parin vuoden aikana oppineet jakamaan tietoa omalle porukalle intraneteistä erillisissä työtiloissa.

Julkisten organisaatioiden intranetit ovat profiililtaan ”perus” intranetejä palvellen tasapuolisesti yhteisillä sisällöillä kaikkia. Yksityisissä organisaatioissa intranet on enemmän johtamisen välineenä, työntekijöitä ohjataan enemmän ja yksilöllistä käyttöä mahdollistetaan enemmän. Lisäksi yksityisissä organisaatioissa satsataan intranetin räätälöityihin toiminnallisuuksiin enemmän.

Viimeisen kahden vuoden aikana etätyöskentely on muovannut suomalaista tietotyötä paljon, mutta intranetin sisältöihin tai toiminnallisuuksiin se ei juurikaan näytä heijastuvan muuten kuin muiden välineiden käytön lisääntymisenä ja yksittäisinä huomioina. Seuraava selvitys paljastaakin, onko esimerkiksi tapahtumien ja koulutusten katoaminen suosikkisisältöjen kärkiviisikosta pysyvää. Mielenkiintoista on myös nähdä, kasvaako työntekijöiden tarve sisällön tuottamiseen, kun he ovat nyt oppineet osallistumaan ja tottuneet keskustelemaan Teamseissa ja Yammereissa. Joka tapauksessa yhteisiä pelinsääntöjä ja roolitusta kanavien kesken tullaan tarvitsemaan.

Oli organisaatiomuoto mikä tahansa, intranet on tiedonhaun lähtöpiste, joka tarjoaa kaikille tasa-arvoisen pääsyn yhteiseen tietoon ja ohjaa käyttäjiä muiden järjestelmien, työkalujen ja viestintäkanavien äärelle. Intranetin roolilla ja sen perussisällöillä on oma tärkeä roolinsa organisaatioiden sisäisessä viestinnässä ja yhteenkuuluvuuden luonnissa.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun