Hybridityön taivas ja helvetti

Hybridityöhön siirtyminen on useissa organisaatioissa onnistunut ilman suurempia ongelmia. Hybridimallissa osa työntekijöistä on läsnä työpaikalla ja toiset etänä. Käynnissä olevassa digitaalisen työympäristön murroksessa sekä yksilöiden työn tekemisen käytännöt että tiimien toiminta ja koko organisaation uudenlainen työkulttuuri hakevat kuitenkin monin paikoin vielä muotoaan.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

13.12.2022

Noora Linnermo

Alkuvuodesta teettämämme Digitaalinen työympäristö 2022 -selvityksen mukaan tietotyö sujuu pääosin hyvin, mutta vuorovaikutuksessa on suurempia ongelmia. Tiedonkulku on vaikeutunut, kun toimistoilla ja lounaspöydissä käydyt keskustelut eivät kantaudu etätyössä olevien korviin. Ulkopuolisuuden tunne on lisääntynyt ja työntekijät jakautuvat entistä helpommin erilaisiin kuppikuntiin sen mukaan, työskentelevätkö enemmän etänä vai konttorilla.

Tekniikka, taidot ja yhteinen toimintakulttuuri on saatava kuntoon

Vaikka etätöitä on harjoiteltu jo hyvän aikaa, tekniset haasteet vaikuttavat yhä edelleen hybridityön tehokkuuteen. Katkeilevat yhteydet, huonolaatuiset kamerat ja toimimattomat äänilaitteet heikentävät kommunikaation laatua ja haittaavat vuorovaikutuksen sujuvuutta.

Digityön työvälineitä ei osata käyttää riittävän hyvin, eikä etätyökalujen monipuolisia osallistavia ominaisuuksia, kuten chat-toimintoja, valkotaulusovelluksia tai kyselytoimintoja, hyödynnetä niin tehokkaasti kuin voitaisi.

Etäkokouksiin osallistujat eivät joko teknisistä syistä tai tottumuksesta pidä kameroita päällä ja etätapaamisten aikana tehdään paljon muutakin, kuin osallistutaan aktiivisesti keskusteluun. Näköyhteys muihin osallistujiin vahvistaa todistetusti vuorovaikutusta. Etäilijöiden kameroiden avaamisen ohella olisikin tärkeää panostaa myös siihen, että neuvotteluhuoneen videoyhteyksillä myös läsnäolijat saadaan mahdollisimman hyvin näkyviksi virtuaalitapaamisiin. Tapaamisten etäosallistujia tulisi aktiivisesti osallistaa keskusteluun ja heidän puheenvuoropyyntöjensä ja chat-kommenttiensa seuraamiseen tulisi aina vastuuttaa joku tapaamisen osallistujista.

”Kaikki osallistuvat omalta koneelta käsin, vaikka olisivat toimistolla, jolloin olisi aivan sama, kuin olisi etätöissä.”

Digitaalinen työympäristö 2022 -selvityksen vastaaja

Kyselyymme vastanneiden mieliä tuntui hiertävän myös etänä työskentelevien kollegoiden ja esihenkilöiden hankala tavoitettavuus. Hybridimallissa tiimien olisikin huolehdittava siitä, että kaikkien työntekijöiden sähköiset kalenterit ovat ajan tasalla, ja että niiden perusteella muiden on mahdollista nähdä, koska, mistä ja miten kukin on tavoitettavissa.

Hybridityö tuo tullessaan omat haasteensa myös fyysisten työtilojen suunnitteluun. Työtilojen tulisi joustavasti palvella päivittäin muuttuvia työntekijämääriä ja kuitenkin tarjota toimivat puitteet kulloinkin toimistolle saapuville. Samaan aikaan tyhjinä ammottavista toimistoneliöistä aiheutuu jatkuvasti kasvavia ylläpitokustannuksia.

”Kun aamu toimistolla alkaa sopivan työpisteen etsimisellä, on helpompi jäädä tekemään töitä kotitoimistolle.”

Digitaalinen työympäristö 2022 -selvityksen vastaaja

Hybridityön tuki yksi tärkeimmistä digityön kehityskohteista

Kysyimme selvityksessämme, mitkä ovat suomalaisten organisaatioiden tärkeimmät digityötä koskevat kehityskohteet tällä hetkellä. Työn tekemisen monimuotoistumisen vaikutukset ovat selkeästi nähtävissä kehitystavoitteiden kärkiviisikosta.

Kuva: Suomalaisten organisaatioiden digityön kehittämisen TOP5-kohteet (Digitaalinen työympäristö 2022 -selvitys)

Valtaenemmistö (92%) kyselyyn vastanneista nosti tärkeimmäksi digityön kehityskohteeksi viestinnän ja tiedonkulun tehostamisen. Kaksi kolmasosaa (62%) korosti nimenomaan hybridityön sujuvoittamisen merkitystä. Yli puolet näkee tärkeäksi panostaa myös yhteisöllisyyden ja me-hengen parantamiseen (57%).    

Myös oppimisen tukeminen ja nykyiseen työn tekemisen malliin sopivat keinot osaamisen jakamiseksi nousivat tärkeiksi kehityskohteiksi (56%). Asiantuntijatyötä tehdään yhä useammin kotona omissa oloissa, joten esim. asiakasprojekteissa kertyvä tieto ei ilman erillistä vaivannäköä siirry muun tiimin tietoon. Myös yli organisaatiorajojen tapahtuvaan vuorovaikutukseen halutaan panostaa (56%), koska sen on havaittu hybridityön myötä jäävän entistä vähäisemmälle, kun päivittäinen yhteydenpito on helposti vain oman tiimin tai työryhmän välistä.

Näihin digityön kehityksen haasteisiin ei voida vastata vain tuomalla organisaation käyttöön uusia täsmätyökaluja. Tärkeämpää olisikin tunnistaa ja konkretisoida ratkaistavat asiat ja pohtia millaisilla koko organisaatiota koskevilla toimintatapojen muutoksilla päästään haluttuihin tuloksiin.

Eräs selvityksemme vastaaja totesikin osuvasti, että kun kehityksen myötä välineitä ja menetelmiä tulee koko ajan lisää, jokaisen kohdalla on pohdittava, miten ne edistävät organisaation tarkoitusta ja tehtävien suorittamista. Informaatioähkyä ja kanavasekamelskaa onkin monessa organisaatiossa lähdetty selkeyttämään muun muassa erilaisten pelikirjojen avulla.

Vähemmälle huomiolle jäänyt kehittämiskohde on se, että kaikki työntekijät pitäisi nähdä samanarvoisina, myös digitaalisten työkalujen näkökulmasta. Esimerkiksi vahvemmin suorittavassa työssä olevat olisi jatkossa saatava vahvemmin osaksi digitaalista työyhteisöä. Haasteena ovat soveltuvien työvälineiden puute, opastavat ja ohjeistavat tukiresurssit ja osittain myös työnjohdon osaamisen puute.

Tietoturva- ja tietosuoja-asiat ovat luonnollisesti myös digitaalisen työympäristön kehittämisen keskiössä. Lain pykälien noudattaminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä yleisesti epävakaa maailmantilanne ja esimerkiksi kasvava informaatiovaikuttamisen uhka pitävät työympäristön kehityksestä vastaavat varpaillaan vielä pitkään.

Tehot irti hyvällä johtamisella ja yhdessä kehittämällä

Hybridityön, virtuaalitapaamisten ja paikkariippumattomasti yhdessä tekemisen onnistumisen edellytys on se, että tiimeistä löytyy riittävästi uudenlaisen työn johtamis- ja fasilitointiosaamista. Toisaalta ihan kaikkea ei kannata yrittääkään tehdä etänä. Ryhmäytymistä edesauttavat ja vuorovaikutusta ja läsnäoloa vaativat tapaamiset kannattaa edelleen järjestää läsnätapaamisina.

On myös erityisen tärkeää, että organisaatioissa sovitaan yhdessä selkeät työn tekemisen pelisäännöt. Selvityksemme mukaan enemmistöllä organisaatioista (63%) onkin olemassa ainakin jonkinlaiset koko organisaatiota koskevat hybridityön toimintaohjeet. Vajaa puolet vastaajista (45%) mainitsi, että käytössä on yksikkö- ja tiimikohtaisia ohjeistoja. Joka viides vastaaja sanoi, ettei organisaatiossa ole tehty lainkaan ohjeistusta hybridityöhön liittyen.

Riippumatta siitä, miten digityötä johdetaan tai miten digitaalista työympäristöä kehitetään, yhteistyössä on voimaa. Onkin hiukan huolestuttavaa havaita, että esimerkiksi julkisella sektorilla alle viidennes (17%) selvityksen vastaajista koki organisaation ydintoimintojen olevan mukana digityöympäristön kehittämisessä. Julkisten organisaatioiden osalta kehityksestä vastaavat pääosin viestintä (95%), tietohallinto (88%) ja henkilöstöhallinto (68%). Yksityisellä sektorilla puolestaan kehityksen vetovastuu on tietohallinnolla (86%) ja viestinnällä (82%).

Hybridityöstä keskusteltaessa keskitytään edelleen vahvasti siihen tehdäänkö työtä etänä vai läsnä, ja missä määrin työntekijät voivat vaikuttaa omiin valintoihinsa tähän liittyen. Selvityksemme yksi tärkeimpiä havaintoja on kuitenkin se, että organisaatioiden tulisi ensisijaisesti keskittyä varmistamaan ne kyvykkyydet, joilla etä- ja hybridityö saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti tinkimättä samalla työn laadusta ja henkilöstön työtyytyväisyydestä.

Niin tekniikka ja työkalut, sisäinen viestintä, yhteiset pelisäännöt kuin laajemmin työn tekemisen kulttuurikin vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka organisaatiot onnistuvat vastaamaan hybridityön haasteisiin. Erot organisaatioiden välillä ovat vielä suuria ja suurimmalla osalla on vielä paljon matkaa siihen, että uudesta työn tekemisen mallista saataisi parhaat tehot irti.

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun