Datakatsaus: Suomen kuntasivustot nopeustestissä

Osana kuntasektorin verkkopalveluihin liittyvää vuoden 2018 datakatsaustamme, tutkimme Suomen 311 kuntasivuston suorituskykyä arvioiden verkkopalveluiden etusivujen latausnopeuksia.

Tulosten perusteella voidaan hieman yllättäenkin todeta, että teknologiavalinnalla ei näytä olevan suurtakaan merkitystä sivuston nopeuteen. Kuntien käyttämät julkaisujärjestelmät -datakatsauksen listaamilla suosituimmilla teknologioilla, WordPressillä (n. 20 % kuntasivustoista) ja Drupalilla (n. 13 %), toteutetut kuntasivustot asettuvat vertailussa alle koko otannasta lasketun keskiarvon latausaikoja analysoitaessa. WordPress ja Drupal-toteutukset ovat myös vahvasti edustettuina katsauksen kaikkein hitaimpia toteutuksia listattaessa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Katsauksen data vahvistaakin käsitystä siitä, että teknisellä toteutuksella on suurin vaikutus verkkosivuston suorituskykyyn. Osaamattomissa käsissä syntyy helposti hidas ja raskas sivusto, vaikka teknologiavalinta muuta mahdollistaisikin. Katsauksen tiedot perustuvat North Patrolin luomaan tietokantaan, jonka tulokset muodostuvat Google Lighthouse -palvelun raportoimasta datasta.

Kuinka nopeita ja toimivia kuntasivustot ovat?

Kohderyhmiltään ja konseptiltaan hyvin yhteneväisten kuntien verkkosivujen tekniset, sisällölliset ja visuaaliset toteutukset eroavat toisistaan melkoisesti. Joukkoon mahtuu niin vanhanaikaisia ja vanhaan teknologiaan perustuvia lähinnä perusinformaatiota sisältäviä sivustoja kuin nykyaikaisiakin hyvin rikassisältöisiä ja monipuolisia verkkopalveluita.

Kuntasivustot ovat keskimääräisesti melko nopeita etenkin pöytäkoneilla selailtuina. Suorituskyky-mittarilla mitattuna tutkittujen kuntasivuston keskiarvoinen suorituskyky pöytäkoneilla oli 97,5 prosenttia. Mobiilikäytössä suorituskyky laski merkittävästi keskiarvon yltäessä enää 45,5 prosenttiin (kuva 1).


Kuva 1. Kuntasivustojen suorituskykymittareiden keskiarvot

Ensimmäinen pöytäkoneen käyttäjälle merkityksellinen näkymä (First meaningfull paint) latautuu kuntasivustoilla keskimäärin 1,2 sekunnissa. Jopa 88% kuntien verkkosivujen etusivuista latautuu pöytäkoneilta avattaessa yleisesti tavoiteltavassa alle 2 sekunnin aikaikkunassa. Mobiilikäyttäjälle ensimmäinen merkityksellinen näkymä avautuu keskimäärin 4,8 sekunnissa ja enää 6% sivustoista yltää suositeltavaan alle 2 sekunnin latausnopeuteen.

Tutkitut kuntasivustot latautuvat ns. käyttövalmiiksi (Time to interactive) keskimäärin 2,2 sekunnissa. Tämän jälkeen sivusto sallii käyttäjän interaktiot, kuten elementtien klikkailun ja sivuston selailun. Mobiililaitteista lähestyttäessä sivustot sallivat ensimmäiset interaktiot palvelun etusivulla vasta keskimäärin 12 sekunnin kuluttua sivun avaamisesta.

Katsauksen nopeimmin latautuvat sivustot, kuten Kinnulan, Lestijärven, Isojoen ja Merikarvian verkkopalvelut edustavat vanhahkoja, hyvin kevyitä toteutuksia, joissa ei ladattavilla elementeillä, raskailla kuva- ja videotiedostoilla tai taustaintegraatioilla kikkailla. Nämä sivustot latautuvat käyttövalmiiksi sekä pöytäkonekäyttäjille että mobiilissa alle sekunnissa.

Esimerkiksi keväällä 2017 julkaistu Loviisan verkkosivusto sisältää jo monta astetta rikkaampaa sisältöä. Etusivulla käytetään näyttäviä kuvia, nostetaan esille tiedotteita ja muita julkaisuja, listataan Kuntarekry.fi-palvelun avoimet työpaikat sekä esitellään tapahtumakalenterin tapahtumia ja kaupungin some-kanavien tapahtumavirtaa. Valu Digitalin toteuttaman WordPress-verkkopalvelun etusivun ensilataus kestää mobiililaitteella alle 2 sekuntia ja sivu on käyttövalmis mobiilissakin jo 5,5 sekunnissa. Hyvät tulokset kertonevat siitä, että nykyinen Loviisan verkkosivusto on uudistuksen yhteydessä toteutettu teknisesti onnistunein ratkaisuin.

Suuret kaupungit, kuten Helsinki, Espoo, Tampere ja Turku edustavat vertailuryhmässään sisällöltään monipuolisimpia toteutuksia. Helsingin kaupungin verkkosivuston toteutuksesta on vastannut IBM. Espoon sivusto on Fujitsun, Tampereen sivusto Abakon ja Turun sivusto Citrus Solutionin, Wunderin ja Druidin toteuttamia palveluita. Työpöytäkoneilla käytettäessä kaikkien neljän sivuston etusivut latautuvat ja ovat käyttövalmiita alle 3 sekunnissa. Eroavaisuudet tämän nelikon välillä korostuvat sivustojen latausnopeuksia arvioitaessa mobiilikäytössä. Testissämme Tampereen sivusto aukesi käyttövalmiina mobiililaitteella 5 sekunnissa, Espoon 9 sekunnissa ja Helsingin 15 sekunnissa. Turun verkkopalvelu latautui mobiilissa käyttövalmiuteen vasta 20 sekunnissa. Turun kaupungin sivuston hitaus on ehkä hieman yllättävää, koska sivusto uudistettiin varsin paljon huomiota saaneen projektin seurauksena muutama vuosi sitten.

TOP5-teknologioillakin suorituskyvyltään hyvin vaihtelevia toteutuksia

Kuntien verkkopalvelujen viisi suosituinta julkaisualustaa vuonna 2018 olivat WordPress, Drupal, Joomla, Liferay ja Tietotalon Infoweb. Alla eriteltynä suosituimpien alustojen keskiarvoiset suorituskyky-% sekä vertailu koko 311 kunnan otantaan (kuva 2).


Kuva 2. Sivustojen suorituskyvyn vertailua suosituimpien teknologioiden osalta

Samalla julkaisualustalla toteutettujen eri sivustojen suorituskyky ja latausnopeudet vaihtelevatkin suuresti.

Vertailtaessa esimerkiksi 67 WordPress-sivustoa nähdään, että pöytäkoneella avattaessa ensimmäinen merkityksellinen näkymä latautuu nopeimmin noin puolessa sekunnissa hitaimman kestäessä 5 sekuntia. Vastaavasti mobiililaitteilla navigoidessa käyttäjää odotutetaan 1,8 – 23,5 sekuntia sivustosta riippuen. Ensimmäiset käyttäjän interaktiot ovat mahdollisia pöytäkoneilla 0,5 – 8,2 sekunnissa ja mobiililaitteilla 4,3 – 38 sekunnissa.

Siikaisten, Kemin ja Lohjan sivustot olivat katsauksen nopeimpia WordPress-toteutuksia. Kokemäen, Siilinjärven ja Oripään sivustot puolestaan hitaimpia WordPressillä julkaistuja sivustoja. Siilinjärven sivusto on melko tuore toteutus, ja yksi esimerkki siitä kuinka uudet sivustot ovat usein toteutuksina hitaampia kuin vanhat.

Sama huomio nopeuksien vaihtelusta pätee myös 42 Drupal-sivustosta raportoituihin lukuihin. Ensimmäinen merkityksellinen näkymä latautuu pöytäkoneella 0,5 – 4 sekunnissa ja mobiilissa 2 – 16 sekunnissa sivustosta riippuen. Drupal-sivustot mahdollistavat käyttäjän interaktiot pöytäkoneilla 0,6 – 7,4 sekunnissa ja mobiililaitteilla 3 – 27 sekunnissa. Selailuun käytettävästä laitteesta riippumatta, Sottunga Kommun on katsauksen nopeimmin latautuva Drupal-sivusto. Nivalan, Haapajärven ja Raahen Drupal-sivustoilla latausajat ovat läpi linjan huomattavasti pidempiä, mm. mobiililaitteen ensilatauksenkin venyessä kaikissa yli 10 sekunnin.

Teknisellä toteutuksella suurin vaikutus sivuston suorituskykyyn

Mikä sitten hidastaa sivustoa ja heikentää sen saatavuutta? Suurin osa nopeuteen vaikuttavista ongelmista on seurausta sivuston huonosta teknisestä toteutuksesta.

Verkkopalvelun toteutuksessa tulisi varmistua, että palvelimen ylläpitomalli mahdollistaa nopeat sivulataukset nyt ja tulevaisuudessa. Tärkeää on pohtia myös, miten hyödynnetään välimuistia, jolloin kaikkea dataa ei tarvitse ladata uudelleen sivustolla liikuttaessa. Raskaat taustajärjestelmäintegraatiot vaikuttavat osaltaan myös sivuston suorituskykyyn ja latausnopeuksiin.

Julkaisujärjestelmän sisältämistä lisäosista kannattaa ottaa käyttöön vain ehdottomasti tarpeellisiksi katsotut. Samoin sivulle ladattavien elementtien ja ulkopuolisten resurssien kuten fontti- ja tyylitiedostojen tai javascriptien määrä tulisi minimoida.

Suurikokoisten tiedostojen, kuten kuvien osalta on tärkeää ladata ne juuri käyttötarkoitukseensa sopivassa koossa ja mahdollisimman pieniksi pakattuina. Kuvan lataamiseen tarvittavaa aikaa saattavat kasvattaa myös sen verkkosivujen käyttäjän näkökulmasta tarpeettomat metatiedot. Kuvien optimointiin löytyy monenlaisia sekä ilmaisia että maksullisia työkaluja. Muun muassa videoiden ja muiden isojen tiedostojen lataamiseen kannattaa myös hyödyntää siihen kehitettyjä ulkoisia palveluja.

Näin varmistat onnistuneen verkkosivuston uudistuksen

Sivuston nopeus vaikuttaa sivuston löydettävyyteen, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen sekä siihen millainen käyttökokemus palvelusta ylipäätään muodostuu. Mobiilikäytön lisääntyminen ja saavutettavuuden varmistaminen asettavat enenevässä määrin vaatimuksia verkkopalveluiden suorituskyvylle.

Sivuston nopeuteen tulee kiinnittää huomiota jo verkkopalvelun suunnitteluvaiheesta alkaen. Tarjouspyyntödokumentaatiossa on hyvä mainita myös sivustolle asetetut konkreettiset latausnopeuksien tavoitearvot. Tällöin toteutuksen tekninen ratkaisu suunnitellaan lähtökohtaisesti asettuja tavoitteita palvelevaksi.

Tavoitearvot tulee tapauskohtaisesti aina asettaa verkkopalvelun käyttötarkoitus huomioiden. Tavoitearvoja on hyvä myös päivittää myöhemmin sekä sivuston että käytettävien teknologioiden kehittyessä. Kuntasivuston latausnopeuksissa hyvänä tavoitearvona voidaan pitää sivun ensimmäisenä näkyvien elementtien latautumista n. 2-3 sekunnissa. Hyvänä ensimmäisen interaktion sallivan näkymän (TTI) latauksen tavoitearvona voidaan pitää alle 8-9 sekuntia.

Verkkopalvelun ylläpitoratkaisut (hosting) kannattaa jättää teknisestä toteutuksesta vastaavan toimittajan määritettäviksi. Vaikka ylläpitopalvelut olisivatkin kolmannen osapuolen vastuulla, toimittaja on viime kädessä vastuussa siitä, että toteutettu kokonaisuus vastaa palvelulle asetettuja suorituskykyvaatimuksia.

Nykypäivänä verkkosivuston saavutettavuuden huomioiminen on erittäin tärkeää. Hyvän saavutettavuuden perusperiaatteet palvelevat suoraan myös latausnopeuksien optimointia. Raskaita videotaustakuvia, karusellityyppisiä kuvaelementtejä tai esimerkiksi Some-seinien kaltaisia upotettuja elementtejä kannattaa sivuille lisätä vain hyvin harkiten. Näissäkin tapauksissa tekninen toteutus on tehtävä siten, että raskaimmat lisäelementit ladataan sivustolle viivästetysti vasta tärkeämpien elementtien jälkeen, jotta ne eivät hidasta sivun ensilatausta tai estä sivun käyttöä jo aikaisemmin.

Yhteenveto: Hyvä suunnittelu ja tekninen toteutus mahdollistavat myös nopeusoptimoinnin

Yleisesti katsottuna kuntasektorin verkkopalvelut toimivat kuitenkin vähintään kohtuullisesti, eikä katsauksessa tullut vastaan yhtään kuntasivustoa, jonka hidas latautuminen estäisi sivuston selaamista ja käyttöä. Erityisesti mobiilikäytön esteenä ovat enemmänkin sivustojen monimutkaiset mobiilioptimoimattomat navigointiratkaisut ja staattiset sivupohjat, jotka skaalautuvat huonosti pienemmille näytöille.

Tutkittujen sivustojen elinkaaret huomioiden voitaneen todeta, että vanhimpien sivustojen osalta nykypäivän mobiilikäytön vaatimuksiin ei ole käyttöönottohetkellä vielä edes pystytty varautumaan. Ajan saatossa vanhentuneet julkaisualustat estävät sivustojen latausnopeuksien ja mobiilikäytön optimoinnin, joten näiden sivustojen osalta nopeushaasteisiin päästäänkin puuttumaan vasta verkkosivuston seuraavan uudistuksen yhteydessä.

Näyttävä, rikassisältöinen ja nopeasti latautuva verkkopalvelun etusivu on kuitenkin mahdollista toteuttaa käyttökokemuksesta tinkimättä. Tässä muutama vinkki onnistuneeseen toteutukseen:

 • Aseta rohkeasti tavoitteet korkealle – toimivan sivuston ei tarvitse olla tylsä ja yksinkertainen.
 • Panosta sivuston suunnitteluun varmistaaksesi, että tärkeimmät kohderyhmäsi tulevat hyvin palvelluiksi, mutta turhaan kikkailuun ei sorruta käyttökokemuksen kustannuksella.
 • Kilpailuta viisaasti ja valitse verkkopalvelun toimittaja huolella – toimivassa kumppanuudessa osapuolet varmistavat yhteisvastuullisesti, että asetettuihin tavoitteisiin päästään laadusta tinkimättä.
 • Johda teknistä toteutusta ja varmista, että suunnitteluvaiheessa määritetyt asiat toteutetaan toimivin ja kestävin teknisin ratkaisuin.
 • Sitouta sisällöntuottajat varhaisessa vaiheessa ja varmista, että he tietävät miten ja millä työkaluilla tuotetaan toimivaa verkkosisältöä.
 • Mittaa ja analysoi sivuston käyttöä, suorituskykyä ja saavutettavuutta ja kehitä palvelua jatkuvasti kohderyhmän muuttuvia tarpeita kunnioittaen.

Lisää aiheesta:

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun