Datakatsaus: Paljonko isot verkkopalveluprojektit maksavat?

Meiltä kysytään usein, kuinka paljon verkkopalveluprojekti maksaa.
Vastauksen antaminen ei ole yksioikoista, mutta koska vertailemme vuosittain satoja tarjouksia, meillä on hyvä tuntuma Suomessa toteuttavien verkkopalveluprojektien arvioituihin kustannuksiin.

Tässä katsauksessa keskitytään laajoihin verkkosivustotyyppisiin kokonaisuuksiin, vertailussa ei ole mukana verkkokaupat tai räätälöidyt asiointipalvelut. North Patrolin konsultoimat kokonaisuudet ovat tyypillisesti isoja, koska pienemmissä projekteissa ei yleensä käytetä konsultteja. Konsultit ovat auttamassa silloin, kun kokonaisuus on hyvin laaja tai halutaan varmistaa, että kilpailutus on laadukas.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

6.3.2019

Anna Availa

Kirjoituksen lukuja tarkastellessa kannattaa muistaa, että nyt vertaamme projektien arvioituja hintoja, toteutuneet hinnat ovat sitten eri asia. Toki seuraamme kaikkien kilpailuttamiemme projektien onnistumista, ja kovin suuria heittoja ei meidän kilpailuttamien projektien toteutuneissa hinnoissa ole verrattuna tarjouksiin, mutta luonnollisesti jonkin verran.

Verkkopalveluprojektin hinnat ovat riippuvaisia organisaation tarpeista eli verkkosivustoa suunniteltaessa ratkaistaan muun muassa seuraavat toteutukseen ja sitä kautta hintaan vaikuttavat asiat:

 • miten sisältö esitetään
 • onko sisältötyyppejä useita
 • onko sivusto yksi- vai monikielinen
 • millaisia toiminnallisia sovelluksia tai räätälöityjä listauksia tarvitaan
 • tarvitaanko samaan julkaisujärjestelmään useampia sivustoja ja pitääkö sisältöjä tai toimintoja jakaa sivustojen kesken
 • millaisia integraatioita tarvitaan muiden järjestelmien välillä
 • joudutaanko julkaisualustaa räätälöimään
 • tarvitaanko sisältöön kirjautumista?

Lisäksi verkkopalveluprojektien hintaan vaikuttaa projektinhallinta ja resursointimalli.

Sadan tarjouksen suuri hintahaarukka

Vuosina 2017 ja 2018 kilpailutimme yhteensä 18 verkkopalveluprojektia, joihin saimme 95 tarjousta. Drupal-kilpailutuksia oli 6, Episerver-kilpailutuksia 4, Liferay-kilpailutuksia 1 ja WorpPress-kilpailutuksia oli 6. Yhdessä kilpailutuksessa toimittajat saivat itse ehdottaa sopivinta julkaisujärjestelmää.

Tarjouspyynnön kohteina olleiden projektien koko vaihteli merkittävästi. Pienimmän toteutusprojektin keskimääräinen työmääräarvio oli 60 henkilötyöpäivää ja suurimman 387 henkilötyöpäivää. Tämän vuoksi myös kustannusarviot olivat minimissään noin 20 000 € ja suurimmillaan yli 500 000 €.

Minkä arvoiseksi eri julkaisujärjestelmillä toteutut verkkosivustoprojektit arvioitiin? Kaaviossa 1 esitetään WordPressillä, Episerverillä ja Drupallilla tarjottujen verkkopalveluprojektien keskimääräiset hinnat.

Kaavio 1. Keskimääräinen toteutusprojektin arvioitu hinta

Kaavio 1 kertoo, että keskimäärin edullisimmat tarjoukset verkkopalveluprojekteista annettiin WordPressillä toteutettavista projekteista. Keskiarvoinen hintahaarukka asettui 42 448–101 603 euron välille; Episerverillä toteutettavista projekteista 85 542–198 779 euron välille ja Drupal-projektien 120 351–283 503 euron välille.

Karkeasti katsottuna WordPress-projektit olivat edullisempia ja Drupal-projektit kalliimpia. Luettaessa tarkemmin projektien vaatimuksia havaitaan, että WordPress-projektit olivat yksinkertaisempia kuin Drupal- ja Episerver-projektit. Drupal-projektien iso hintahaarukka selittyi samasta syystä: ne olivat keskenään eri kokoisia. Miten eri kokoisia projektit olivat?

Taulukkoon 1 on koottu kaikista saaduista tarjouksista pienimmät ja suurimmat kokonaishinta-arviot eri teknologioilla toteutettaessa. Keskiarvohinnat eri teknologioilla asettuivat noin 70 000 euron ja 185 000 euron välille. Kun tilastoista kaivetaan isoimmat ja pienimmät tarjoukset, huomataan, että keskiarvosummat antavat kovin suuripiirteisen kuvan.

Taulukko 1. Verkkopalveluprojektien pienimmät ja suurimmat avioidut hinnat

Halvimmillaan verkkosivustoprojektia tarjottiin WordPressillä vajaan 20 000 euron hintaan ja kalleimmillaan vajaalla 160 000 eurolla; Episerver-projektia tarjottiin halvimmillaan noin 70 000 eurolla ja kalleimmillaan reilulla 200 000 eurolla; Drupal-projekteissa arviot olivat noin 70 000 ja 550 000 euron välissä.

Hurjat hintaerot samalla teknologialla toteutettavien projektien kokonaishinta-arvioissa selittyvät sillä, että projektit olivat hyvin eri kokoisia – hintaerot WordPress- ja Drupal-kilpailutuksissa olivat jopa kahdeksankertaisia. Mielenkiintoisen projektihintojen vertailusta tekee sen, että samastakin projektista annettu työ/hinta-arvio saattoi poiketa paljonkin toisistaan. Eräässä Drupal-kilpailutuksessa suurin työmääräarvio oli liki nelikertainen pienimmän ja suurimman arvion välillä.

Hintahaarukka eri teknologioilla tai edes samalla teknologialla toteutettuna oli todella iso, eivätkä ne kokojensa puolesta olleet suoraan verrannollisia. Verrataan seuraavaksi tuntihintoja – sitä kun kokonaishinta on jaettu työmäärällä.

Keskimääräinen tuntihinta yhteismitallinen

Kun pyydämme tarjouksia, pyydämme arvioimaan projektin kokonaishinnan ja työmäärän. Laskemme jokaisesta projektista tuntihinnan jakamalla kokonaishinnan työmäärällä.

Onko tuntihinnoissa eroa eri julkaisualustoilla toteutettaessa? Kaavioon 2 on kuvattu tarjottujen projektien keskimääräinen tuntihinta.

Kaavio 2. Tarjottujen projektien keskimääräinen tuntihinta

Kaaviosta 2 nähdään, että järjestelmätoimittajien keskimääräiset tuntihinnat olivat melko yhteismitallisia. WordPress-projektien keskimääräiset tuntihinnat asettuivat 75 ja 112 euron välille, Episerver-projekteissa 90 ja 110 euron ja Drupalissa 86 ja 114 euron välille.

Keskimäärin pienimpiä tuntihintoja oli tarjottu WordPress-projekteissa, kun taas suurimmat tuntihinnat eivät olleet riippuvaisia siitä, millä teknologialla verkkopalvelua oltiin tekemässä. Tuntihintoja tarkemmin tutkiessa skaala venähti hieman yli 40 eurosta aina reiluun 120 euroon asti.

Kokonaiskustannuksen näkökulmasta pieni tuntihinta saattaa hämätä, sillä projektin kokonaishinta määräytyy arvioitujen työmäärien mukaan. Kalleimman tarjouksen jättäneen tuntihinta saattaa olla pieni, mutta työmäärä iso. Koska tuntihinnat eri teknologioiden kesken ovat samansuuntaisia, verkkoprojektin hinta todellakin määräytyy sen mukaan, miten paljon siihen käytetään aikaa – miten monimutkaisia projektit ovat ja miten työlääksi järjestelmätoimittajat projektin arvioivat.

Voittaako halvin?

Kilpailutuksiin osallistuvia kiinnostaa, voittaako aina halvin. Ei voita. Halpa hinta ei ole valinnan ratkaisevin tekijä lähestytään asiaa sitten tuntihinnan tai kokonaishinnan näkökulmista.

Kaaviossa 3 otetaan tarkasteluun 18 tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen tuntihinta ja halvin tarjottu tuntihinta. 

Kaavio 3. Voittaneen ja halvimman tarjouksen tuntihinta

Kaavion 3 kehällä kiertää kukin kilpailutus, ja renkaat näyttävät tuntihinnan. Keltainen viiva osoittaa voittaneen tarjouksen tuntihinnan ja sininen halvimman tarjotun hinnan. Kaaviota tarkastelemalla havaitaan, että 5 kilpailutuksessa voittaneen tarjouksen tuntihinta oli halvin ja 13 tarjotussa projektissa ei.

Kokonaishintoja vertailtaessa vastaus on sama. Kaaviossa 4 tutkitaan kaikkien Drupal-kilpailutusten kokonaishintoja, ja sitä mihin hinta-asteikolla sijoittuu voittanut tarjous.

Kaavio 4. Drupal-toteutusprojektien kokonaishintojen vertailu

Kaaviossa 4 graafin pallot kertovat, kuinka monta tarjousta Drupal-kilpailutuksiin osallistui – alin pallo on halvin ja ylin kallein. Turkoosi väri osoittaa voittaneen tarjouksen. Euromäärä on kunkin toteutusprojektin keskihinta. Kaavio osoittaa, että Drupal-kilpailutuksista vain yhdessä voittanut tarjous oli edullisin.

Vaikka hinnalla on merkityksensä, enemmän kilpailutuksen lopputulokseen vaikuttaa se, miten järjestelmätoimittaja on vakuuttanut ammattitaitonsa ratkaisukuvauksia kirjoittaessaan ja kokemuksia listatessaan. North Patrolin kilpailutuksissa laadun arvioinnilla on tyypillisesti huomattava rooli, eikä hinnan painoarvo ole tyypillisesti kuin 30–40 %. Tämä on hyvin yleistä etenkin tässä katsauksessa kohteena olevissa verkkosivustoprojekteissa, joissa asiakkaat usein hakevat hyvin kokenutta kumppania, jolla olisi hyvää asiantuntemusta verkkoviestinnässä sekä laadukkaiden verkkopalveluiden toteutuksessa.

Pätevä hintahaarukka verkkopalvelun toteutusprojektille

WordPressiä käytetään selkeästi yksinkertaisempiin verkkosivustoihin kuin Drupalia ja Episerveriä. Drupalia ja Episerveriä käytetään keskenään hyvin samankaltaisen monimutkaisuuden ja laajuuden omaaviin toteutuksiin.

Etenkin Drupalin ja WordPressin kilpailuttaminen kannattaa, koska markkinassa on isoa hajontaa niin tuntihinnoissa kuin projektien hintalapuissa.

Suoraan eri teknologioilla tehtävien verkkoprojektien hintojen vertaileminen keskenään on epäreilua, koska projekteissa rakennetaan hyvin erilaisia verkkopalveluja. Sitä paitsi meihin ollaan yhteydessä silloin, kun tarvitaan apua vaativien verkkopalveluprojektien suunnitteluun ja hankintaan. Kun tarpeet ovat vaativammat, myös kompleksisuus ja kustannukset kasvavat.

Hintahaarukat täytyy tietää, jotta voi varautua pitkien toteutusprojektien vaatimiin kustannuksiin ja työmääriin. Koska toteutusprojektien arvioiden erot ovat suuret, tarjousvertailu – ja etenkin ratkaisukuvausten vertailu – on tärkeää. Jotta toteutuksesta voidaan tehdä mahdollisimman hyvä arvio, on verkkosivuston vaatimusmäärittely tehtävä riittävän tarkaksi.

Kun tarvitset verkkopalvelun uudistukselle hinta-arvion, yhden numeron vastauksia meiltä et saa, mutta kyllä pätevän hintahaarukan, joka perustuu laajaan kokemukseen ja todelliseen hintareferenssitietoon isommallekin projektille

North Patrol auttaa

 • Digitaalisten palveluiden palvelumuotoilussa
 • Vaatimusten priorisoinnissa ja määrittelyssä
 • Teknologiavalinnoissa ja arkkitehtuurisuunnittelussa
 • Kilpailutusten läpiviennissä

Ota yhteyttä!

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun