Palvelut

Digitaalisten palvelujesi – verkkopalvelut, intranetit, extranetit, verkkokaupat, web-sovellukset – kehittämisessä toimimme puolueettomana neuvonantajana. Meidän tehtävämme on hahmottaa kokonaiskuva, muotoilla palvelukonsepti, löytää oikeat tekniset ratkaisut ja saattaa hankkeesi konkreettisesti eteenpäin ideasta toteutukseen.

Esiselvitys, konseptointi ja arkkitehtuuri

Digitaalista palvelua muotoiltaessa ensiksi kartoitetaan lähtökohdat ja hyötytavoitteet. Niiden pohjalta syntyy palvelukonseptin idea, jota tarkennetaan ja testataan. Konseptissa tunnistettujen toiminnallisten vaatimusten mukaan valitaan palvelulle soveltuvin kokonaisarkkitehtuuri ja teknologiaratkaisut. Hinnaksi esiselvitysprojektille tulee 25 000 — 60 000 euroa.

“Miksi tämä palvelu rakennetaan?” on hankalampi kysymys kuin miltä ensisilmäyksellä näyttää. Kenelle digipalvelu tuottaa hyötyä, ja millaista hyötyä, ovat olennaiset kysymykset, joihin vastaamalla kirkastetaan palvelun tavoitteet. Ja tavoitteet on asetettava tärkeysjärjestykseen.

North Patrolin esiselvityksissä kartoitetaan liiketoiminnan avainhenkilöiden, johdon, palveluvastuullisten, ylläpitäjien ja sidosryhmien tarpeita. Ideoita ja tavoitteita kerätään eri näkökulmia edustavilta henkilöiltä — myös loppukäyttäjiltä — haastattelemalla vaikkapa puhelimitse tai kasvokkain. Yleensä kehittämiskohteita ideoidaan ja työstetään ryhmähaastatteluissa ja yhteisissä suunnittelutyöpajoissa.

Löydetyt ideat analysoidaan, arvioidaan ja priorisoidaan: näin saadaan syntymään visio digipalvelusta.

Palvelukonsepti konkretisoi digipalvelun perimmäisen tarkoituksen: käyttötavat, hyödyt ja käyttäjät, tavoitteet, toiminnallisuudet, sisällöt sekä rakenteen punaisen langan. Lisäksi konsepti määrittää palvelun roolin suhteessa muihin digitaalisiin viestintä- tai liiketoimintakanaviin.

North Patrolin asiantuntijat auttavat muotoilemaan palvelukonsepteja, joista on aidosti etua liiketoiminnalle ja organisaation tavoitteille.

Konsepti-idean avainkohdat havainnollistetaan rautalankamallinnuksin, jotka voivat olla esityskalvojen muodossa tai klikkailtavana prototyyppinä. Näin suunniteltu visio digipalvelusta konkretisoituu ja ideaa on helppoa esitellä eteenpäin sekä validoida loppukäyttäjillä.

Teknologiavalinnoissa on ajateltava teknisen soveltuvuuden lisäksi yhteensopivuutta, kustannustehokkuutta, laajennettavuutta ja jatkokehityskelpoisuutta koko palvelun elinkaaren ajan.

Me North Patrolissa tunnemme digitaalisten palvelujen alustaksi tarkoitetut teknologiat, julkaisujärjestelmät, verkkokauppajärjestelmät, portaalialustat ja vastaavat järjestelmätuotteet, sekä niiden soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin. Joskus verkko- tai mobiilisovelluksia on myös perusteltua toteuttaa irrallaan järjestelmätuotteista, räätälöityinä ohjelmistoina. Isot kokonaisuudet ovat usein eri järjestelmien yhdistelmiä, mikä korostaa kokonaisarkkitehtuurin merkitystä.

Suunnittelemme digipalvelun kokonaisarkkitehtuurin soveltuvimpia teknologioita hyödyntäen: tunnistamme olennaiset valintaperusteet ja autamme valitsemaan oikeat järjestelmäratkaisut. Kuva tavoitearkkitehtuurista piirretään tapauskohtaisesti sopivalla tarkkuustasolla, jonka ratkaisut perustuvat toteutuskelpoisuuteen, tavoiteltuun asiakaskokemukseen ja kustannustehokkuuteen.

Kokonaisarkkitehtuuria laadittaessa analysoidaan myös sen toteuttamisen jäsentyminen osiin: eri teknologia-alueiden hankinnan ja toteutuksen järkevä vaiheistus suunnitellaan ja aikataulutetaan tiekartalle.

Digipalvelun rakentamisen tiekartalle hahmotellaan toteutuksen vaatimat osaprojektit, vaiheistus, vastuutahot, resurssitarpeet, aikataulutus ja budjetti.

Kokemuksen myötä North Patrolin asiantuntijoille on kertynyt käytännön tietoa siitä, millainen on realistinen aikataulutus verkkopalveluprojektin eri vaiheille, millaiseen budjettiin pitää varautua ja millaista projektiorganisaatiota, resursseja ja vastuumatriisia työ asiakkaalta vaatii.

Digitalisointiratkaisuilla on hintansa, joka voi olla järkevä investointi tai kohtuutonta resurssien hukkausta. Me osaamme ennustaa toiveille hintalapun, ja pystymme arvioimaan, kannattaako se maksaa.

Konkretisoitu tiekartta on käytännöllinen apuväline projektisuunnittelussa: sen avulla kehittämishanke on helppoa esitellä, perustella ja myydä johdolle. Sen pohjalta on selkeää siirtyä käynnistämään toteutushanketta.

Määrittely ja kilpailutus

Kun uuden digipalvelun tavoitteet ja tarpeet on tunnistettu, autamme varmistamaan, että se tulee hankituksi oikeilta yhteistyökumppaneilta järkevään hintaan. North Patrolin tuella kilpailuttamisesta tulee helppoa ja oikeudenmukaista – myös julkishallinnon hankintalain puitteissa. Uskallamme luvata, että North Patrolin työhön käytetyt eurot tulevat moninkertaisesti takaisin niin elinkaarikustannusten kuin hermojenkin säästöinä. Määrittely- ja kilpailutusprojektin hinnaksi tulee tyypillisesti 15 000 — 35 000 euroa.

Vaatimuksia tarkennettaessa ja määriteltäessä käydään läpi uuden digipalvelun tavoitteet ja kohderyhmät sekä kuvataan palvelun peruskonsepti. Työpajatyöskentelyllä tarkennetaan yhdessä asiakkaan edustajien kanssa verkkopalvelun konsepti, vaatimukset ja tekniset reunaehdot.

Vaatimusmäärittelyyn kirjataan palvelukonsepti, sisältötyypit, käyttökokemus, toiminnallisuudet ja tekniset reunaehdot uudelle digipalvelulle. Tarvittaessa vaatimusmäärittelyä voidaan havainnollistaa avainratkaisujen protomallilla.

Vaatimusmäärittelytyön ytimessä on ensimmäisen julkaistavan kokonaisuuden (ns. MVP, minimum viable product) rajaaminen. Hyvä vaatimusmäärittely kuvaa ensimmäisen julkaisupaketin yksiselitteisesti ja avainkohtia havainnollistaen. Lisäksi seuraavien kehitysvaiheiden (releaset) keskeiset sisällöt ja näiden väliset riippuvuudet kuvataan.

North Patrolin määrittelydokumentti on laadukas kirjallinen kuvaus toteutettavan digipalvelun olennaisista ratkaisuista: sen avulla saadaan hyviä tarjouksia toteutustyöstä ja sen pohjalta on selkeää lähteä tarkentamaan sisältöjen, rakenteiden tai toiminnallisuuksien suunnittelua.

Digipalvelua hankittaessa ostokseen sisältyy monenlaista: “Internetissä toimivan sovelluksen” lisäksi ostat järjestelmätuotteen, sovelluksen rakennusprojektin, design-työtä, teknisiä asiantuntijapalveluita, yhteistyökumppanin tuleviksi vuosiksi ja todennäköisesti vielä käyttöympäristön palvelinalustalle.

Hyvässä tarjouspyynnössä esitetään oikeanlaiset toiveet ja vaatimukset kaikista näistä ostoksen osa-alueista. Ja mikä tärkeintä, hyvä tarjouspyyntö vaatii vastaamaan siten, että merkitykselliset erot tarjoajien väliltä nousevat esiin.

North Patrolin pitkällä kokemuksella luodaan hankittavasta kokonaisuudesta, toimittajalta vaadittavista tehtävistä, tarjouksen muotovaatimuksista ja tarjoajien täytettävistä vastauslomakkeista tarjouspyyntöpaketti, jolla saadaan vertailukelpoisia ja helposti hahmotettavia tarjouksia sopivilta kumppanikandidaateilta.

Kirjoittamamme tarjouspyynnöt tuottavat mutkattoman kilpailutusprosessin, joka nostaa parhaat kandidaatit esiin.

North Patrolin tarjousvertailussa tuotetaan järjestelmällinen ja oikeudenmukainen arviointi tarjoajien keskinäisestä paremmuudesta: tarjoukset punnitaan tarkoituksenmukaisten kriteerien valossa ja pisteytetään menetelmällisesti.

Vertailun tasapuolisuus varmistetaan useiden eri asiantuntijoiden toisistaan riippumattomalla työskentelyllä.

Suosituksemme parhaasta tarjoajasta perustuvat konkreettiseen, menetelmälliseen vertailuun. Erilaisten teknisten ratkaisujen arvioinnissa tukenamme on historiatieto sadoista aiemmin luetuista tarjouksista ja kymmenistä vastaavista kilpailutetuista hankkeista.

Suosituksemme kumppanivalinnasta perustellaan tavalla, joka kestää kriittistäkin tarkastelua: tasapuolinen vertailu tarjottujen ratkaisujen teknisestä osuvuudesta, laatutekijöistä ja elinkaarikustannuksista perustuu tosiseikkoihin eikä mielikuviin. Perustelumme kumppanisuosituksesta dokumentoidaan niin yksiselitteisesti, että johdon on helppoa tehdä päätöksiä eikä markkinaoikeutta tarvitse pelätä.

Laatimiemme tarjouspyyntöjen pohjalta sopimukset yhteistyöprojektista ja sen reunaehdoista syntyvät kivuttomasti.

Autamme asiakkaitamme myös sopimusneuvotteluissa sekä sopimuksien tarkistamisessa ja kommentoinnissa.

Huolehdimme, että sopimusten ehdot ja toimintamallit vastaavat alan hyviä käytäntöjä ja ovat myös asiakkaan näkökulmasta edulliset ja järkevät.

Apua toteutusvaiheeseen

Digipalvelu ei valmistu itsestään, vaan toteutustiimin päivittäinen aherrus tarvitsee tavoitteellisuutta ja jämäkkää johtamista. North Patrolin konsultit ovat toteutusvaiheessa käytettävissä asiantuntijoina resurssipohjaisilla sopimuksilla (yleensä 1–2 pv/viikko). Konsultoinnin päivähinta määrittyy toimeksiannon laajuuden mukaan.

Kun digipalvelusi toteutusprojekti käynnistyy valitun kumppanin kanssa, on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet toteutustyön tavoitteet ja lähtökohdat oikealla tavalla. Yhteisellä kick-off-tilaisuudella voidaan varmistaa yhteisesti jaettu visio digipalvelun avainratkaisuista.

North Patrolin fasilitoima kick-off-työpaja auttaa käsittelemään hankkeen valmisteluvaiheessa luodut ideat, määrittelyt ja suunnitelmat siten, että tilaaja ja toimittaja puhuvat samaa kieltä: konseptin avainkysymykset, toteutustyön prioriteetit ja digipalvelun tärkeimmät tavoitteet käydään läpi kaikkien projektiryhmäläisten ymmärtämällä tavalla.

Tilaisuudessa selvennetään myös toteutusvaiheen työmenetelmät, projektimalli, toimintatavat, viestintävälineiden käyttötavat ja muut yksityiskohdat, joiden pohjalta tilaajalle ja toimittajalle kirkastuvat toistensa odotukset ja vastuut.

Hyvässä kick-off-tilaisuudessa käydyn keskustelun jälkeen digipalvelun rakentamisen laatutavoitteet, periaatteet, rajaukset ja tehtävänjako jalkautuvat palvelumuotoilijoiden, arkkitehtien, projektipäälliköiden, sovellussuunnittelijoiden ja sisällöntuottajien projektityöhön.

Digipalvelun toteutusvaiheessa tilaajan projektipäälliköllä on vaativia tehtäviä projektin koordinoinnista ja seurannasta sisäisen työn tukemiseen ja toimittajan työn ohjaukseen. Apuna voi tällöin olla North Patrolin asiantuntijakonsultti, joka ottaa tehtäväkseen teknisen kehitystyön ohjaamisen sekä toimittajan tehtävien, aikataulun ja resurssien käytön seurannan.

North Patrolin asiantuntijan voi ottaa tekniseksi tuoteomistajaksi, joka vastaa siitä, että toteutustyössä tehtävät ratkaisut ovat linjassa määriteltyjen vaatimusten ja tavoitteiden kanssa. Ketterin menetelmin läpivietävissä toteutusprojekteissa teknisen tuoteomistajan työlistalle voidaan ottaa vaikkapa:

 • Vaatimusmäärittelyjen tarkennukset
 • Mallinnusten ja prototyyppien laatiminen
 • Tuotteen kehitysjonon hallinta, osallistuminen sprinttien suunnitteluun
 • Päivä- ja viikkopalaverit, katselmoinnit, retrot
 • Jatkokehitysideoiden tunnistaminen ja dokumentointi

North Patrolin asiantuntijan etuna on monipuolinen tekninen osaaminen ja syvä näkemys tavoitellusta palvelukonseptista: näin hän pystyy toimimaan asiakkaan ongelmien ratkaisijana ja toimittajan suuntaan tulkitsijana, joka osaa puhua teknisten toteuttajien kieltä.

Asiantuntijamme tarjoavat apuaan myös siihen, että intensiivinen ja vaativa toteutusvaihe saadaan vietyä tehokkaasti ja tuloksellisesti läpi: autamme ratkaisemaan ongelmatilanteet toimittajan kanssa, osallistumme ohjausryhmien toimintaan tai suunnittelemme onnistuneen hyväksyntätestauksen.

Kun olemme huolehtineet siitä, että toteutustyön ensivaiheen lopputuloksena on syntymässä laadukas kokonaisuus käyttöönottoon, suunnittelemme hallitun siirtymän  jatkuvan kehityksen toimintamalliin.

Hyvin suunniteltu kokonaiskonsepti toteutuu verkkopalvelun jokaisen sivun jokaisessa elementissä: konsepti-idea on saatava jalkautumaan kaikille sisällöntuottajille ja kaikkiin sisältöosioihin.

Jos omat resurssit eivät riitä sisällöntuottajien työn koordinointiin, ohjeistamiseen, ohjaamiseen ja hallinnointiin, kannattaa hyödyntää konsulttiemme laaja-alaista erityisasiantuntemusta.

Tarjoamme tuntipohjaisesti laskutettavaa tukea vaikkapa näihin tehtäviin:

 • Sisältö- ja rakennesuunnittelu
 • Metatietomallin luominen, tietoluokittelut
 • Sisältötyön ja sisältöjen hallinnan ohjaaminen
 • Käyttäjäkoulutusten suunnittelu, sisällöntuottajien ohjeistus
 • Verkkokirjoittaminen ja sen kouluttaminen
 • Markkinoinnin automaation suunnittelu
 • Intranetin käyttöönoton tuki ja muutosjohtaminen

601 onnistunutta projektia

Olemme auttaneet satoja organisaatioita kaikilta liiketoiminnan toimialoilta, julkishallinnosta ja edunvalvonnan järjestökentältä. Verkkopalveluja, intranettejä, extranettejä, verkkokauppoja ja asiointipalveluja.

Asiakkaamme

Soittaisitko meille?

 

Yhteystiedot

Kaipaatko apuamme?

Esitä meille oma haasteesi, niin otamme yhteyttä ja keksimme keinot auttaa asiaasi eteenpäin.

Ota yhteyttä

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.