Palvelut

Digitaalisten palvelujesi – verkkopalvelut, intranetit, extranetit, verkkokaupat, web-sovellukset – kehittämisessä toimimme puolueettomana neuvonantajana. Meidän tehtävämme on hahmottaa kokonaiskuva, muotoilla palvelukonsepti, löytää oikeat tekniset ratkaisut ja saattaa hankkeesi konkreettisesti eteenpäin ideasta toteutukseen.

Esiselvitys ja hankkeen valmistelu

Esiselvitysvaiheessa luodaan kestävä pohja digipalvelun kehittämistyölle ja etsitään vastaukset näihin kysymyksiin: Millainen digipalvelu kannattaisi tehdä? Kenelle se on hyödyksi? Miten se hyödyttää meitä? Millaista teknistä arkkitehtuuria se edellyttää? Millaisia projekteja sen toteuttaminen vaatii? Miten nuo projektit kannattaa vaiheistaa? Paljonko toteutustyö maksaisi? Miten suunnittelu- ja toteutustyö hankitaan?

 

North Patrolin tekemän esiselvityksen lopputuloksena syntyy havainnollisesti esiteltävä kuvaus uuden digipalvelun konsepti-ideasta, linjaus sen teknisestä kokonaisarkkitehtuurista sekä kehittämistyön tiekartta, joka sisältää arvion hankkeen aikataulusta, budjetista ja resurssitarpeista.

 

Hintalappua esiselvitysprojektille tulee 25 000 – 60 000 euroa.

Esiselvityksen aikana kartoitetaan liiketoiminnalliset tavoitteet digipalvelulle ja syvennetään ymmärrys käyttäjien tarpeista. Haastatteluista, kyselyistä ja tausta-aineistojen analyysistä (esim. käyttäjätilastot, markkinatilanne) jalostetaan visio siitä, millainen on toimiva konsepti-idea uudelle palvelulle.

Konsepti-idea muotoillaan kommunikoitavaksi alustavaksi palvelukonseptiksi: palvelulupaus sanallistetaan, hyötyodotukset kirkastetaan ja konsepti-idea(t) konkretisoidaan palvelumalleiksi. Käyttökokemusta voidaan mallintaa karkeasti, jotta se havainnollistuu.

Digipalvelun keskeiset sisällöt ja toiminnallisuudet kartoitetaan, jotta näiden edellyttämät teknologiaratkaisut ovat arvioitavissa.

Kun alustava palvelukonsepti uudelle digipalvelulle on kirkastunut, voidaan sen pohjalta hahmottaa konseptoiduille ratkaisuille soveltuvat arkkitehtuurivaihtoehdot. Vaihtoehtojen edut ja haasteet punnitaan, ja soveltuvin kokonaisarkkitehtuuri linjataan.

Digipalvelukokonaisuuteen voi sisältyä erityyppisiä palveluja tai kanavia, jotka toteutetaan eri teknologioilla: kokonaisarkkitehtuuriin jäsennetään kartta siitä, mitä eri palvelumuotoja kannattaa toteuttaa milläkin teknologia-alustalla (julkaisujärjestelmällä, verkkokauppajärjestelmällä, portaalialustalla, some-alustalla, räätälöidyllä järjestelmällä jne.).

Arkkitehtuurilinjaukseen soveltuvat toteutusteknologiat selvitetään ja punnitaan arvioiden niiden ominaisuuksia, ylläpitokokemusta, elinkaarikustannuksia ja potentiaalisten toteuttajakumppanien saatavuutta.

Digipalvelu voi olla yksittäinen verkkosivusto, digitaalisten työkalujen intranet-ympäristö tai laaja palvelukokonaisuus, joka koostuu lukuisista asiointipalveluista ja verkkokaupoista. Kaikissa tapauksissa palvelun toteutus vaatii useampia erillisiä projekteja, joissa digipalvelu(je)n ominaisuudet määritellään, toteutuskumppani(t) kilpailutetaan, sisällöntuotanto koordinoidaan ja käyttöönotto hallitaan.

Jotta voit hallita ja ennakoida digihankkeesi edellytykset, esiselvityksessä laaditaan kehittämistyön tiekartta: digipalvelun toteutuksen vaatimien osaprojektien vaiheistus, aikataulutus ja vastuutahot tarkennetaan hankesuunnitelmaksi.

Valmistautuminen edessä olevan hankkeen läpivientiin edellyttää myös varautumista sen vaatimiin kustannuksiin ja henkilöresursseihin. Esiselvityksessä tehdään karkea arvio siitä, millaista budjettia digihankkeen kokonaisuus vaatii, ja millaista työpanosta hankkeeseen on löydettävä joko omalta henkilöstöltä tai ostettuna työvoimana.

Vaatimusten määrittely

Uuden digipalvelun konsepti-idea on tarkennettava vaatimusmäärittelyksi, jotta oikea järjestelmäalusta voidaan valita ja palvelu voidaan kilpailuttaa. Laajaan digihankkeeseen voi sisältyä lukuisia verkkopalveluita, jotka on määriteltävä ja kilpailutettava erikseen.

 

Määrittelyvaiheessa North Patrol tarkentaa palvelukonseptia sisältöjen, käyttökokemuksen, toiminnallisuuksien ja ylläpitotyökalujen osalta vastaamaan esiselvitystyössä tunnistettuja tavoitteita. Konseptia voidaan tarkentaa mallinnuksilla, ja toiminnallisuudet tarkennetaan teknisemmiksi määrittelyiksi vaadituista ominaisuuksista. Kun vaatimukset on tunnistettu, voidaan valita teknologiaratkaisut ja nimetä soveltuvin järjestelmäalusta.

 

Määrittelyprojektin hinnaksi tulee noin 10 000 – 35 000 euroa.

Konseptisuunnitelma tarkentaa uuden digipalvelun tavoitteet, sisällöt, käyttökokemuksen ja toiminnallisuudet. Helposti hahmotettavaan muotoon dokumentoidaan:

 • Palvelun kokonaiskuva, kohderyhmät ja palvelutavoitteet
 • Sisältöjäsennys, navigointirakenteet, palvelupolut
 • Käyttökokemuksen erityispiirteet
 • Käyttöliittymien vakioelementit, erilaiset sisältötyypit ja niiden elementit
 • Toiminnallisuudet

Suunniteltua konseptia konkretisoidaan havainnemalleiksi, jotka voivat olla rautalankamalleja, kuvina esitettyjä demonstraatioita tai klikkailtavia protomalleja. Mallinnusten avulla konseptia voidaan esitellä laajallekin joukolle validoitavaksi, ja konseptin toimivuutta voidaan testata käytännössä.

Kun digipalvelun konseptisuunnitelma on luotu, voidaan valita sen alustaksi parhaiten soveltuva järjestelmätuote, ja palvelun toiminnallisuudet tarkennetaan hyödyntämään valitun alustan kyvykkyyksiä.

Uuden digipalvelun tekniseltä toteutukselta vaaditut ominaisuudet, työkalut ja kyvykkyydet kuvataan vaatimusmäärittelyksi, joka tarkentaa palvelukonseptin, sisältötyypit, toiminnallisuudet, teknologiaratkaisut, tekniset reunaehdot ja liittymät muihin järjestelmiin.

North Patrolin määrittelydokumentti on laadukas kirjallinen kuvaus toteutettavan digipalvelun olennaisista ratkaisuista: sen avulla saadaan realistisesti arvioituja tarjouksia toteutustyöstä ja se toimii kattavana tehtävälistana (’backlog’) toteutettavasta palvelukokonaisuudesta.

Kilpailutus

Uuden digipalvelun toteutusprojektia ostaessa tulee hankittua samalla yhteistyökumppani moneksi vuodeksi eteenpäin: kustannusten lisäksi kilpailutuksessa on annettava painoarvoa myös kumppanin osaamiselle, ratkaisun elinkaarelle, projektityön menetelmien laadulle ja yhteistyömallin soveltuvuudelle.

 

North Patrolin ”avaimet käteen”-tuki digiprojektien kilpailuttamisessa säästää aikaasi ja hermojasi: vuosikymmenien kokemuksemme digihankinnoista auttaa varmistamaan, että projektillesi löydetään paras toteuttajakumppani järkevään hintaan. Avullamme kilpailuttamisesta tulee helppoa ja oikeudenmukaista – myös julkishallinnon hankintalain puitteissa.

 

Kilpailutusprojektia edeltää tyypillisesti esiselvitystyö ja/tai vaatimusten määrittelyn vaihe, mutta sellaisenaan kilpailuttamisen hintalapuksi tulee arviolta 10 000 – 20 000 euroa.

Hyvässä tarjouspyynnössä esitetään osuvat odotukset ja vaatimukset kumppaniehdokkaiden osaamisesta, toimintatavoista, tehtävistä, menetelmistä ja toteutettavista lopputuloksista. Tarjouspyynnön täytyy soveltua valittuun kilpailutusmalliin ja digipalvelun potentiaalisten tarjoajien luonteeseen.

North Patrolin pitkällä kokemuksella luodaan hankittavasta kokonaisuudesta, toimittajalta vaadittavista tehtävistä, tarjouksen muotovaatimuksista ja tarjoajien täytettävistä vastauslomakkeista tarjouspyyntöpaketti, jolla saadaan vertailukelpoisia ja helposti hahmotettavia tarjouksia sopivilta kumppanikandidaateilta. Vaativampiin kilpailutuksiin luodaan räätälöidyt arviointimallit sopivimman kumppanin löytämiseksi.

Tarjouskilpailun tehokkaaksi käynnistämiseksi olemme apuna myös käytännön järjestelyissä: lähetämme tarjouspyynnön puolestasi kiinnostaville ehdokkaille tai autamme julkisen hankintailmoituksen julkaisemisessa Hilma-järjestelmään.

North Patrolin tarjousvertailussa tuotetaan järjestelmällinen ja tasapuolinen arviointi tarjoajien keskinäisestä paremmuudesta: tarjoukset punnitaan tarkoituksenmukaisten kriteerien valossa ja pisteytetään menetelmällisesti.

Tähän konkreettiseen ja menetelmälliseen vertailuun perustuvat suosituksemme parhaista tarjoajista. Erilaisten teknisten ratkaisujen arvioinnissa tukenamme on historiatieto sadoista aiemmin luetuista tarjouksista ja kymmenistä vastaavista kilpailutetuista hankkeista.

Tarjousesittelyissä ja tarjoajien tapaamisissa olemme mukana arvioimassa esitettyjen argumenttien uskottavuutta ja kysymässä täydentävät kysymykset aiheista, jotka ovat tarjousdokumenteista jääneet avoimiksi.

Suosituksemme kumppanivalinnasta perustellaan tavalla, joka kestää kriittistäkin tarkastelua: tasapuolinen vertailu tarjottujen ratkaisujen teknisestä osuvuudesta, laatutekijöistä ja elinkaarikustannuksista perustuu tosiseikkoihin eikä mielikuviin. Perustelumme kumppanisuosituksesta dokumentoidaan niin yksiselitteisesti, että johdon on helppoa tehdä päätöksiä eikä markkinaoikeutta tarvitse pelätä.

Autamme asiakkaitamme myös sopimusneuvotteluissa sekä sopimuksien tarkistamisessa ja kommentoinnissa. Huolehdimme, että sopimusten ehdot ja toimintamallit vastaavat alan hyviä käytäntöjä ja ovat myös asiakkaan näkökulmasta edulliset ja järkevät.

Toteutusvaiheen tuki

Kun digipalvelulle on löydetty sopiva toteuttajakumppani ja toteutustyö alkaa, asiakkaan työpöydälle kertyy pino haasteellisia työtehtäviä. Kumppanin toteutustyötä on ohjattava ja hallittava, muiden osapuolten (mainostoimistot, uutistoimistot, kuvapalvelut, rekisterit jne.) kanssa on tehtävä yhteistyötä ja omassa talossa on koordinoitava sisällön suunnittelu ja tuotanto.

 

Toteutusvaiheessa North Patrolin asiantuntijat auttavat asiakasta viemään projekti läpi tehokkaasti, tavoitteellisesti ja onnistuneesti. Työstä voidaan sopia tuntipohjaisella hinnoittelulla tai kiinteällä työvarauksella (esim. 1–2 päivää viikossa).

Asiakkaalle digiprojektin vetäminen ja hallinta on harvinaisempi tehtävä, johon ei välttämättä löydy parhaita käytäntöjä omasta takaa. North Patrol on apuna esimerkiksi tällaisissa projektinhallinnallisissa tehtävissä:

 • Projektisuunnitelman laatiminen, henkilöresurssien ja budjetin suunnittelu
 • Projektin vaiheistuksen suunnittelu
 • Projektin tehtävien ja vastuiden määrittäminen, työn resursoiminen ja organisointi
 • Projektin työmäärien, budjetin ja aikataulun seuranta
 • Osallistuminen projektin ohjausryhmätoimintaan
 • Toimittajan toteutustyön laadun valvonta

Vaativissa projekteissa North Patrolin kokeneet asiantuntijat voivat toimia asiakkaan projektitiimiä edustavina ulkoisina tuoteomistajina vastaten palvelun teknisen toteutuksen ohjauksesta.

Kun North Patrol on ollut mukana konseptoimassa, suunnittelemassa ja määrittelemässä uutta digipalvelua, tästä kertynyt ymmärrys on syytä välittää myös palvelun toteutuksesta vastaavalle kumppanille ja projektiryhmälle.

Asiantuntijamme voi olla varmistamassa alkuperäisen konsepti-idean toteutumista vaikkapa tällaisissa asiakkaan ja toteutuskumppanin välisissä tilaisuuksissa:

 • Projektin käynnistystapaaminen (kickoff)
 • Toiminnallisia määrittelyitä ja teknistä suunnittelua koskevat suunnittelutyöpajat
 • Vaihtoehtoisia toteutustapoja ja ratkaisuehdotuksia käsittelevät suunnittelukokoukset
 • Toteutuksesta tuotetun dokumentaation katselmointi
 • Ohjausryhmätapaamiset
 • Toteutussprinttien katselmointitilaisuudet

 

Erityisesti North Patrolin fasilitoima kickoff-tilaisuus auttaa käsittelemään hankkeen valmisteluvaiheessa luodut ideat, määrittelyt ja suunnitelmat siten, että tilaaja ja toimittaja puhuvat samaa kieltä: konseptin avainkysymykset, toteutustyön prioriteetit ja digipalvelun tärkeimmät tavoitteet käydään läpi kaikkien projektiryhmäläisten ymmärtämällä tavalla.

Konseptisuunnittelussa mukana olleet North Patrolin konsultit ovat hyödyllinen, tehokas ja asiantunteva tuki sisältösuunnittelun edistämisessä. Tehtäviin voi sisältyä esimerkiksi:

 • Sisällöntuottajien työn, sisältösuunnittelun ja sisällöntuotannon fasilitointi
 • Sisältörakenteiden, sivumallien sekä sisältökäsikirjoitusten suunnittelu ja työstäminen
 • Sisällöntuottajien kouluttaminen (sisältökonseptin periaatteet, verkkokirjoittaminen, editointityökalut)
 • Metatietomallien suunnittelu, tietoluokittelut
 • Materiaalien toimitustyön koordinointi (esim. käännökset, valokuvaus, videot)
 • Sisällöntuotantoon osallistuminen

Kevennä omaa työkuormaasi ja varmista lopputulosten laatu ulkoistamalla suunnittelu- tai hallinnointitehtäviä ulkopuoliselle asiantuntijalle!

Kun North Patrol on ollut mukana digipalvelusi tavoitteiden asettamisessa, on meidän myös tehokasta tarkistaa, kuinka toteutuksessa onnistuttiin. Asiantuntijoidemme tuella voidaan tehdä joustavasti ja tavoitteellisesti arviointi toteutetun palvelun laadusta kokonaisvaltaisesti vaikkapa viestinnän, käytettävyyden, saavutettavuuden, toimintavarmuuden ja suorituskyvyn näkökulmasta.

Laadunvarmistuskeinoihimme sisältyvät mm.:

 • Asiantuntija-arviointi toteutetun palvelun käytettävyydestä
 • Pienimuotoiset käyttäjätestaukset
 • Saavutettavuusarviointi suunnitteluvaiheessa asetettuja tavoitteita vasten
 • Asiantuntija-arviointi toteutetun palvelun saavutettavuusriskeistä
 • Teknisen laadun arviointi
 • Hyväksyntätestauksen suunnittelu ja koordinointi

Laadunvarmistuksessamme ei takerruta pikkuseikkoihin, vaan keskitytään merkityksellisiin käyttökokemuksen linjauksiin, ja testilöydökset tarjotaan käytännönläheisinä korjausehdotuksina.

694 onnistunutta projektia

Olemme auttaneet satoja organisaatioita kaikilta liiketoiminnan toimialoilta, julkishallinnosta ja edunvalvonnan järjestökentältä. Verkkopalveluja, intranettejä, extranettejä, verkkokauppoja ja asiointipalveluja.

Asiakkaamme

Soittaisitko meille?

Yhteystiedot

Kaipaatko apuamme?

Esitä meille oma haasteesi, niin otamme yhteyttä ja keksimme keinot auttaa asiaasi eteenpäin.

"*" näyttää pakolliset kentät

Palvelut, jotka kiinnostavat
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.