North Patrol Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin tiedot

 

Rekisterinpitäjä
North Patrol Oy
Fabianinkatu 31 C, 4. kerros
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2493483-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sami Kalanen
050 307 4044
sami.kalanen@northpatrol.com

Rekisterin nimi
North Patrol Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon asiakkaisiin, myynti- ja markkinointityöhön, yhteydenottojen käsittelyyn, uutiskirjeiden ja blogien tilausten hallintaan sekä projektien yhteystietojen tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää North Patrol Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakasorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmäorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, titteli, organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), olennainen yhteydenpitohistoria, markkinointiin liittyvät merkinnät (esim. uutiskirjeen tilaus) sekä osallistuminen projekteihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään mm. sähköpostitse, www-lomakkeilla, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö tai organisaatio ilmoittaa tietojaan. Rekisteritietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi myös muista lähteistä (WWW-sivut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, viranomaisten rekisterit ym.).

Tietojen käsittely

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta North Patrol Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikki rekisterinpitäjän työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

North Patrol Oy:n verkkosivustolla ei käytetä mitään evästeitä tai muita seurantamekanismeja, joilla käyttäjän tietoja kerättäisiin tilastointi- tai markkinointitarkoitukseen.

Selosteen tarkoitus

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.